32NZ04.1

Четвъртък XXXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Премъдростта е отраз на вечната светлина,
чисто огледало на Божието величие.
Четене из книгата Премъдрост      7, 22-8, 1
Премъдростта е дух разумен, свет, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим, благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевидещ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове. Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква.
Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата на Вседържителя, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му.
Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци.
Защото Бог никого не обича, освен онзи, който живее с премъдростта. Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множество звезди; в сравнение със светлината тя е по-горе; защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата.
И тъй, тя бързо се разпростира от единия край до другия и урежда всичко за полза.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 89.90.91.130.135 (О: 89а)
Твоето слово, Господи, е на веки.
Твоето слово, Господи, е на веки утвърдено на небесата. Твоята истина е от рода в род, Ти си сложил земята, и тя стои. 
Твоето слово, Господи, е на веки.
Според Твоите решения всичко стои до сега, защото всичко служи на Тебе. 
Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите. 
Твоето слово, Господи, е на веки.
Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. 
Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат. 
Твоето слово, Господи, е на веки.
АЛИЛУЯ       Ив 15, 5
* Алилуя. * Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Царството Божие е вътре във вас.
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 20-25
В онова време:
Запитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори и рече: „Царството Божие не ще дойде забележимо. И няма да кажат: „Ето, тук е, или ето, там е! Понеже ето, царството Божие е вътре във вас.”
После каза на учениците Си: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите само един от дните на Сина човечески и няма да го видите.
И ще ви кажат: Ето, тук е, или ето, там е! Не ходете и не тичайте подир тях. Понеже както светкавицата блясва от единия край на небето и свети до другия, тъй ще бъде и със Сина човечески в Неговия ден.
Но по-напред Той трябва много да страда и да бъде отхвърлен от този род.”
Това е слово Господне.