32NZ_b

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вдовицата направи от брашното
пресна питка и занесе на Илия.
Четене из първата книга Царства  17, 10-16
В онези дни:
Пророк Илия стана и отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: „Дай ми малко вода в съд да пия.” Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея: „Донеси ми в ръце и къс хляб.”
Тя отговори: „Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървена масло в гърнето; И ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.”
А Илия й рече: „Не бой се, върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малко пресна питка за мене и ми донеси; а за себе си и за сина ще направиш после.”
Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: „Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.”
Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата не се свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (O: 1)
Хвали, душо моя, Господа
Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. 
Хвали, душо моя, Господа
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришелците. 
Хвали, душо моя, Господа
Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля.
Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. 
Хвали, душо моя, Господа
ВТОРО ЧЕТИВО
Христос веднъж принесе Себе си в жертва,
за да отнеме греховете на мнозина.
Четене от посланието до евреите   9, 24-28
Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас; и не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв; инак Той трябваше много пъти да пострада от създание мира; а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.
И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд, тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази бедна вдовица тури повече от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 38-44
В онова време: Исус говореше на народа в поучението Си: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.”
И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците Си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищни­цата; защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.”
Това е слово Господне.
или по-краткото.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 41-44
В онова време: Исус седна срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата; мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците Си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищницата; защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.”
Това е слово Господне.