32NZ_c

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Царят на света ще възкреси нас за живот вечен.
Четене из втората книга Макавейска        7, 1-2.9-14
В онези дни:
Хванати бяха тъй също седем братя заедно с майка им и принуждавани бяха от царя да ядат непозволено свинско месо, като ги мъчеха с бичове и жили.
Един от тях, като все пръв думата, каза: “За какво искаш да питаш или какво искаш да узнаеш от нас? Ние сме готови по-скоро да умрем, отколкото да престъпим отеческите закони.”
Вторият, бидейки при последен издих, каза: “Ти, мъчителю, ни лишаваш от този живот, но Царят на света ще възкреси за живот вечен нас, умрелите по Неговите закони.”
След това биде изложен на поругание третият, и когато му поискаха езика, той го веднага подаде, като без страх протегна и ръце, и каза сърдечно: “От небето съм ги получил и на Неговите закони ги не жаля и се надявам да ги получа пак от Него.” Сам царят и онези, които бяха с него, се смаяха при тази смелост на младежа, който не смяташе за нищо страданията.
Когато свърши и този, по същия начин терзаха и мъчеха и четвъртия; и като наближаваше да умре, той говореше тъй: “За онзи, който умира от човеци, въжделено е да възлага надежда на Бога, че Той пак ще го оживи; но за тебе, мъчителю, няма да има възкресение за живот.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 16, 1.5-6.8в и 15 (О: 15в)
Когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам, Господи.
Чуй, Господи, правдата ми, послушай гласа ми. Приеми молба от нелъжливи уста. 
Когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам, Господи.
Утвърди крачките ми по твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.
Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото си към мене, и чуй моите думи. 
Когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам, Господи.
Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. 
Когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам, Господи.
ВТОРИ ЧЕТИВО
Господ да ви утвърди във всяко слово и добро дело.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни  2, 15, -3, 5
Братя:
Сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда, да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.
И тъй, молете се за нас, братя, словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас, и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и запази от лукавия. Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме. А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Откр. 1, 5-6
* Алилуя.* Исус Христос е първородният измежду мъртвите; Нему да бъде славата и силата во веки веков. * Алилуя.*
ЕВАНГЕЛИЕ
Той не е Бог на мъртви, а на живи.
Четене от светото Евангелие според Лука        20, 27-38
В онова време:
Тогава дойдоха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха; казвайки: “Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомството на брата си; имаше, прочее, седем братя, и първият, след като взе жена, умря бездетен; тая жена взе втория; и той умря бездетен; взе я третият – тъй и всички седмина, и умряха, без да оставят деца; след всички умря и жената; и тъй, при възкресението кому от тях ще бъде тя жена? Понеже и седмината я имаха за жена.”
Исус им рече: “Чедата на тоя свят се женят и се омъжват; но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите нито се женят, нито се омъжват, и да умрат вече не могат; понеже са равни на Ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии.
А че мъртвите ще възкръснат, и Мойсей го каза при къпината, когато нарече: “Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов.” Но Той не е Бог на мъртви, а на живи: защото у Него всички са живи.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Лука               20, 34-38
В онова време: Исус каза на садукеите, които отричат възкресението:
“Чедата на тоя свят се женят и се омъжват; но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, и да умрат вече не могат; понеже са равни на Ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии.
А че мъртвите ще възкръснат, и Мойсей го каза при къпината, когато нарече: “Господа Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов.” Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички са живи.
Това е слово Господне.