33NZ01.1

Понеделник XXXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
И биде твърде голям гняв над народа.
Четене из първата книга Макавейска     1, 11-16.43-45.57-60.65-67
В онези дни:
Излезе коренът на злото – Антиох Епифан, син на цар Антиох, който беше заложник в Рим; той се възцари в сто и тридесет и осмата година на елинското царство.
В онези дни излязоха от Израил беззаконни синове и убеждаваха мнозина, думайки: „Да идем и да свържем съюз с околните народи, защото откакто се отделихме от тях, ни постигнаха много бедствия.” И понравиха им се тези думи в техните очи. Неколцина от народа пожелаха и отидоха при царя; и той им даде право да извършват езическите наредби. Те построиха в Йерусалим училище според езическия обичай, установиха у себе си необрезание, отстъпиха от светия завет, съединиха се с езичниците и се предадоха, за да правят зло.
Цар Антиох писа на цялото си царство, всички да бъдат един народ и всеки да остави своя закон. И съгласиха се всички народи според думите на царя, и мнозина от Израил приеха неговото идолослужение, принесоха жертви на идолите и оскверниха съботата.
В петнадесетия ден на месец Хаслев, в сто и четиридесет и петата година, поставиха върху жертвеника мерзост на запустение и наоколо в юдейските градове направиха жертвеници, а пред вратите на къщите и в улиците извършваха кадение; книгите на закона, които намираха, късаха и изгаряха в огън; у когото пък намираха книгата на завета и който се придържаше o закона, този, според царската заповед преда­ваха на смърт.
Но мнозина в Израил останаха твърди и се удържаха, за да не ядат нечисто, и предпочетоха да умрат, за да не се осквернят с храната и да не похулят светия завет, – и умираха. И биде твърде голям гняв над народа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 53.61.134.150.155.158 (О: 88)
Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.
Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон. 
Примките на нечестивците ме окръжиха, но аз не забравих Твоя закон. 
Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.
Избави ме от човешко потисничество, и ще пазя Твоите заповеди. 
Приближиха се до онези, които замислят лукавство, далече са те от Твоя закон. 
Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.
Далече от нечестивците спасението, защото не търсят Твоите наредби. 
Виждам отстъпниците и се съкрушавам, понеже те не пазят Твоето слово.
Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.
АЛИЛУЯ       Ив 8, 12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Какво искаш да ти сторя? Господи, да прогледна.
Четене от светото Евангелие според Лука           18, 35-43
В онова време:
Когато Исус наближи до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?” Обадиха му, че Исус Назорей минава.
Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме!” Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: „Помилвай ме, Сине Давидов!”
Исус се спря и заповяда да Му го доведат.
И когато оня се приближи до Него, попита го: „Какво искаш да ти сторя?”
Той рече: „Господи, да прогледам.”
Исус му рече: „Прогледай, твоята вяра те спаси.”
И той веднага прогледна и тръгна след Него, следвайки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.
Това е слово Господне.