33NZ03.2

Сряда – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Свят е Господ Бог Вседържител, който е бил, и който е, и който иде.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол            4, 1-11
Аз, Иван, погледнах, и ето, врата отворена на небето, и предишният глас, който бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: „Изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това.” И веднага бях обзет от дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше някой.
Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главата си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.
И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола – четири животни, отред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
А четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: „Свят, Свят, Свят е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде.” А когато животните въздаваха слава, чест и благодар­ност на Седналия на престола, на Живеещия во веки веков, двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия во веки „да приемаш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 150, 1-2.3-4.5-6 (О: Окр 5, 8в)
Свет, Свет, Свет е Господ Бог Вседържител.
Хвалете Господа в Неговата светия, хвалете Го в крепостта на силата Му.
Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. 
Свет, Свет, Свет е Господ Бог Вседържител.
Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли, хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. 
Свет, Свет, Свет е Господ Бог Вседържител.
Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа. 
Свет, Свет, Свет е Господ Бог Вседържител.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да идете и да принесете плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Защо не вложи парите ми в банката?
Четене от светото Евангелие според Лука           19, 11-28
В онова време:
Понеже беше близо до Йерусалим и хората мислеха, че тозчас ще се яви царството Божие, Исус каза още една притча.
И рече: „Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне.
И като повика десет свои слуги, даде им десет мини и им рече:
„Търгувайте, докле се завърна.”
Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казваха: „Не искаме той да царува над нас.”
И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво е припечелил.
Дойде първият и рече: „Господарю, твоята мина припечели десет мини.” И му рече: „Хубаво, добри рабе, задето ти ми беше верен в твърде малко, бъди властник над десет града.”
Дойде вторият и рече: „Господарю, твоята мина принесе пет мини.” Рече и на тоя: „И ти бъди над пет града.”
Дойде и друг и рече: „Господарю, ето твоята мина, която пазих в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек: взимаш, което ти не си турил, и жънеш, което не си посеял.”
Господарят му рече: „С твоите уста ще те съдя, лукави рабе; ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жъна, което не съм посеял; тогава, защо не даде парите ми в банката, та аз, като дойда, да ги получа с лихва?”
И рече на присъствуващите: „Вземете от него мината и я дайте на оня, който има десет мини.”
И му рекоха: „Господарю, той има десет мини!
„Защото, казвам ви, всекиму, който има, ще се даде, а на онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посочете пред мене.”
И като каза това, Той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим.
Това е слово Господне.