33NZ05.2

Петък – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Взех книгата и я изядох.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 10, 8-11
Аз, Иван, чух отново глас от небето, който ми заговори и каза: „Иди и вземи разгънатата книжка в ръцете на Ангела, който седи на морето и на земята.”
И отидох при Ангела и му рекох да ми даде книжката, а той ми рече: „Вземи и я изяж, и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.” И взех книжката от ръката на Ангела и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема.
И ми каза: „Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 14.24.72.103.111.131. (О: 103а)
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
В пътя на Твоите откровения се радвам, като на всяко богатство. 
Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави – мои съветници.
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляди късове сребро и злато
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи, по-сладки от мед на устата ми. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост на сърцето ми.
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. 
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.
АЛИЛУЯ       Ив 10, 27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Направихте Божия дом разбойнически вертеп.
Четене от светото Евангелие според Лука                       19, 45-48.
В онова време:
Исус влезе в храма и почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: „Писано е: „Домът Ми е дом за молитва”, а вие го направихте разбойнически вертеп.”
И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да Го убият, и не намираха, какво да Му сторят; защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.
Това е слово Господне.