33NZ06.2

Събота – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Тези двама пророци бяха наказвали жителите на земята.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 11, 4-12
На мен, Иван, бе казано: „Това са моите двама свидетели; това са двете маслинени дървета и двата светилника, които стоят пред Господа на земята. И ако някой иска да причини зло на пророците, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им; ако някой иска да им причини зло, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното проповядване; те имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да громят земята с всякакъв удар, колчем пожелаят.
И след като завършат свидетелствуването си, зверът, който излиза из бездната, ще встъпи в бой, ще ги победи и убие. И труповете им ще останат на стъгдите в големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техният Господ бе разпънат. Много от народите и колената, от разни езици и народности ще гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гробове. Жителите на земята ще се радват за тях и ще се развеселят; ще си пращат взаимно дарове; защото тези двама пророци бяха наказвали жителите на земята.
И след трите и половина дни в тях ще влезе дух на живот от Бога; и ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обвземе онези, които ги гледаха.
Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: „Възлезте тук!” И ще възлезат на небето в облак и враговете ще ги видят.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 143, 1.2.9-10 (O: 1а)
Благословен Господ, моя твърдина.
Благословен Господ, моя твърдина, който учи ръцете ми на бой и пръстите ми на война. 
Моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой Избавител, мой щит, и аз се на Него уповавам, той ми подчинява моя народ. 
Благословен Господ, моя твърдина.
Боже, нова песен ще Ти изпея, на седемструнен псалтир ще възпея Тебе,
който даруваш спасението на царете, и избавяш Твоя раб Давид от остър меч. 
Благословен Господ, моя твърдина.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1, 10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и озари живота чрез Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог не е Бог на мъртвите, а на живите.
Четене от светото Евангелие според Лука                       20, 27-40
В онова време:
Приближиха се някои от садукеите, които отричат възкресението, и запитаха Исуса, казвайки: „Учителю, Мойсей е предписал: Ако умре братът на някого, който е женен, но бездетен, тогава брат му да вземе неговата жена и да въздигне потомство на брата си. Имаше, прочее, седем братя. Първият взе жена и умря бездетен, и вторият взе жената, но и той умря бездетен; взе я третият, тъй също и всички седем, но умряха, без да оставят деца. Най-после умря и жената; И тъй, при възкресението, на кого от тях ще принадлежи тази жена? Понеже и седемте я имаха за жена.”
Исус им отговори: „Чедата на този свят се женят и омъжват; но онези, които ще бъдат намерени достойни да вземат участие на онзи и във възкресението на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват; и те не могат вече да умират; те са равни на ангелите и Божии чеда, понеже са чеда на възкресението.
А че мъртвите ще възкръснат, това и Мрйсей възвести в разказа при къпината, дето нарече Господа Бог Авсаамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички живеят.”
На това някои от книжниците казаха: „Учителю, ти говори добре”.
И не смееха вече да запитат за нещо.
Това е слово Господне.