33NZ_b

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
В онова време Моят народ ще бъде спасен.
Четене из книгата на Пророк Даниил       12, 1-3
В онова време ще се подигне Михаил, велики княз, който брани синовете на Твоя народ; и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от Твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата.
И много от спящите в земния прах ще се събудят – един за вечен живот, други за вечен укор и посрама.
И разумните ще сияят като светилата на твърдта, и онези, които са обърнали мнозина към правда – като звездите, во веки, за всякога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 5 и 8. 9-10(0: 1)
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Господ е дал от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя Светия да види тление. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
ВТОРО ЧЕТИВО
Чрез едно принасяне направи съвършени
завинаги онези, които освети.
Четене от Посланието до евреите  10, 11-14.18
Всеки свещеник застава всеки ден да свещенодействува и да принася често едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове; Той пък, след като принесе една-единствена жертва за грехове, седна завинаги отдясно на Бога, очаквайки за напреди,” докато враговете Му бъдат поставени като поставка за нозете Му.”
Чрез едно принасяне Той направи съвършени завинаги онези, ко­ито освети. А дето греховете са простени, там няма вече приношение за грях.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 36
* Алилуя. * Бдете и се молете във всяко време, за да застанете пред Сина човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще събере набраниците Си от четирите вятъра.
Четене от светото Евангелие според Марко         13, 24-32.
В онова време: Исус каза на учениците Си:
В онези дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят.
Тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето.
Вземете подобие от смоковницата: когато клоните й останат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, като видите това да се сбъдва, знайте, че е близо, при вратата.
Истина ви казвам: Няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец.
Това е слово Господне.