33NZ_c

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще изгрее за вас слънцето на правдата.
Четене из книгата на пророк Малахия      4, 1-2а
„Ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони.
А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее слънцето на правдата, и изцеление ще има лъчите му.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 5-6.7-9а.9вс. (О: срв 9)
Господ иде да съди народите справедливо.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски;
при звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа. 
Господ иде да съди народите справедливо.
Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в
нея.
Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините
пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята.
Господ иде да съди народите справедливо.
Той ще съди вселената праведно, и народите верно. 
Господ иде да съди народите справедливо.
ВТОРО ЧЕТИВО
Който не иска да се труди, не бива и да яде.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до солуняни  3, 7-12
Братя:
Сами знаете, как да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас, нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, и не затова, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наричахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи.
На такива заповядваме и ги молим в нашия Господ Исус Христос да работят безшумно и свой си хляб да ядат.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
* Алилуя. * Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
С търпение ще спасите душите си.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 5-19
В онова време:
Когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и приноси, Той рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.”
И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това, и какъв ще е белегът, когато ще стане това?”
А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм аз, и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага да бъде краят.”
Тогава им рече: „Ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.
А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници, заради Моето име; а това ще бъде вам за свидетелство.
И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте. Понеже аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.
Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине: с търпението си ще спасите душите си.”
Това е слово Господне.