34NZ01.1

Понеделник XXXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не са намерени такива като Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
Начало на книгата на пророк Даниил      1, 1-6.8-20
В третата година от царуването на юдейския цар Йоаким дигна се Вавилонският цар Навуходоносор против Йерусалим и го обсади; и предаде Господ в ръката му юдейския цар Йоаким и част от съдовете на дома Божи, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тези съдове в съкровищницата на своя бог.
И каза царят на Асфенез, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род, момци, които нямат никакъв телесен недъг, хубавци на глед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език. И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпита­ват три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя.
Между тях бяха от юдините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Даниил тури на сърце си да се не осквернява с ястията от царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява.
Бог даде на Даниил милост и благосклонност у началника на скопците; и началникът на скопците каза на Даниил: „Боя се от господаря, царю, който сам ви отреди храна и питие: ако той види лицата ви по-мършави отколкото у момците, ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя.”
Тогава Даниил рече на Маласар, когото началникът на скопците бе поставил при Даниил, Мисаил, Анания и Азария: „Направи опит над рабите си: нека десет дни ни дават овошки за храна и вода за питие; и после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на онези момци, които се хранят от царската храна, и след това постъпвай с рабите си, според както видиш.”
Той ги послуша в това и направи опит с тях десет дена, подир десетте дни лицата им се показаха по-хубави и по тяло бяха по-пълни от всички онези момци, които се хранеха с царски ястия; тогава Маласар вземаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овошки.
И дарува Бог на четиримата тези момци знания и разбиране всяка книга и мъдрост, а на Даниил дарува още да разбира и всякакви видения и сънища. След свършека на дните, когато царят бе заповядал да ги представят, началникът на скопците ги представи на Навуходоносор.
Царят говори с тях и от всички момци не се намери нито един като Даниил, Мисаил и Азария, и почнаха те да служат пред царя. И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички влъхви, каквито имаше в цялото му царство.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3, 52.53.54.55.56.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
И хвален и славен и прославен на веки. И благословено е светото име на Твоята слава. 
И прехвално и прославено на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава. И прехвален и прославен на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
Благословен си Ти върху престола на Твоето царство.  И прехвален и прославен на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш върху Херувими. 
И прехвален и прославен на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
Благословен си върху твърдта небесна. И прехвален и прославен на веки.
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни.
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42а.44
* Алилуя.* Бъдете будни и готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Видя една бедна вдовица, която пускаше там две лепти.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 1-4
В онова време:
Исус погледна и видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата; видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти.
И рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тия от излишъка си пускаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.”
Това е слово Господне.