34NZ02.2

Вторник – XXXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дойде часът за жетва, жетвата на земята е узряла.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 14, 14-19
Аз, Иван, видях, и ето, светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на Сина човечески, на главата си той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп.
И друг Ангел излезе от храма и извика с висок глас на онзи, който седеше на облака: „Прати сърпа си и пожъни, защото дойде часът на жетва, и жетвата на земята е узряла.” И седналият на облака хвърли сърпа си на земята и земята биде пожъната. А друг Ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето.
И друг Ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен глас извика към онзи, който имаше острия сърп, казвайки: „Прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му узря.” И Ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв; и стапкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете, на хиляда шестстотин стадии.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95. 10.11-12.13 (О: 13в)
Господ иде да съди земята.
Кажете на народите: „Господ царува” Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. 
Господ иде да съди земята.
Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня;
Нека се радва полето и всичко, що е в него. Да ликуват всички дъбравни дървета.
Господ иде да съди земята.
Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите – по Своята истина.
Господ иде да съди земята.
АЛИЛУЯ       Откр 2, 10с
* Алилуя. * Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Няма да остане камък на камък.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 5-11
В онова време:
Някои говореха, че храмът е украсен с хубави камъни и приноси, а Исус рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.”
И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това и какъв е е белегът, когато ще стане това?”
А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм Аз и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом, ала не веднага ще бъде краят.”
Тогава им рече: Ще въстане народ против народ, и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.”
Това е слово Господне.