34NZ04.1

Четвъртък – XXXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог проводи Своя Ангел и затвори устата на лъвовете.
Четене из книгата на пророк Даниил       6, 11-27
В онези дни:
Тия люде издебнаха и намериха Даниила, че се моли и че проси милост пред своя Бог; после отидоха и казаха на царя за царската заповед: „Нали ти подписа повеля, че всеки човек, който през тридесет дена се моли на кой и да било бог или човек, освен на тебе, царю, да бъде хвърлен в лъвовата яма?”
Царят отговори и рече: „Тази дума е твърда, както законът на мидияни и перси, който не допуска изменения.”
Тогава те отговориха и казаха на царя: „Даниил, който е от пленените синове на Юдея, не обръща внимание ни на тебе, ни на повелята, която си подписал, но три пъти на ден се моли със свои молитви.”
Царят, като чу това, много се наскърби и тури на сърце да спаси Даниила и дори до заник слънце твърде залягаше да го избави.
Но онези люде дойдоха при царя и му казаха: „Знай, царю, че по закона на мидияни и перси никое решение или заповед, утвърдено от царя, не може да бъде изменено.” Тогава царят заповяда и доведоха Даниила, и го хвърлиха в лъвовата яма; при това царят каза на Даниил: „Твоят Бог, на когото неизменно служиш, Той ще те избави.” И донесоха камък, та сложиха върху отвора на ямата, и царят го запечата със своя пръстен и с пръстена на велможите си, за да не се промени нищо в разпоредбата на Даниил.
След това царят отиде в двореца си, легна да спи без вечеря и дори не поръча да му донесат храна, и сънят бягаше от него.
А на сутринта царят стана в зори и бързо се упъти към лъвовата яма; и като приближи до ямата, със жален глас извика Даниила и му рече: „Данииле, рабе на живия Бог! Твоят Бог, на когото неизменно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?”
Тогава Даниил отговори на Царя: „Царю, жив да си во веки! Моят бог проводи Своя ангел и затвори устата на лъвовете, и те ме не повредиха, защото аз излязох пред Него чист, па и пред тебе, царю, не съм извършил престъпление.” Тогава царят твърде много се зарадва на Даниил и заповяда да го извадят из ямата; и извадиха Даниила из ямата, и никаква повреда не се намери по него, защото той вярваше в своя Бог. Царят заповяда и доведоха онези люде, които обвиняваха Даниила, та ги хвърлиха в лъвовата яма, както тях самите, тъй и децата им и жените им: и още не стигнали дъното на ямата, лъвовете ги сграбиха и строшиха всичките им кости.
След това цар Дарий написа на всички народи, племена и езици, които живеят по цяла земя: „Мирът да ви се умножи! От мене се повеля издава, във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Данииловия Бог; защото Той е Бог жив и вечно живеещ, и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя; Той избави Даниила от силата на лъвовете.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 68.69.70.71.72.73.74
Пейте и Го прославяйте во веки.
Благословете Господа, роса и скреж.
Благословете Господа, нощи и дни. 
Пейте и Го прославяйте во веки.
Благословете Господа, светлина и тъмнина. 
Благословете Господа, лед и мраз.
Пейте и Го прославяйте во веки.
Благославяйте Господа, снег и скреж.
Благословете Господа, мълнии и облаци. 
Да благослови Господ земята. 
Пейте и Го прославяйте во веки.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
* Алилуя. * Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници,
докле се свършат времената на езичниците.
Четене от светото Евангелие според Лука           21, 20-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Когато видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването Му; тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините; и които са в града, да излезат из него; а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано.
А горко на непразните и на кърмачките през ония дни; защото го­ляма неволя ще бъде на земята, и гняв върху тоя народ; и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи; а Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците.
И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете си тогава и подигнете си главите, защото се приближава избавлението ви.”
Това е слово Господне.