34NZ_a

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тържество на нашия Господ Исус Христос, цар на Вселената Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вие, мои овци; Ето, вас ще съдя между овца и овца.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил   34, 11-12.15-17
Това казва Господ Бог:
“Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам; както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен.
Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам, казва Господ Бог. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превър­же, и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги паса с правда.
Вас пък, мои овци, тъй казва Господ Бог: “Ето, вас ще съдя между овца и овца, между овен и козел.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22, 1-2а.2в-3.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Той ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата поради Своето име.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей; Чашата ми е препълнена. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми. И аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
ВТОРО ЧЕТИВО
Предаде царството Богу и на Отца,
за да бъде Бог всичко във всички.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни  15, 20-26а.28
Братя:
Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък; понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. И както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови; а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и на Отца, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила.
Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Вт 11, 10
* Алилуя. * Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид, което иде. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще седне на престола на славата Си и ще отдели едни от други.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 31-46
В онова време: Исус каза на учениците Си:
Когато дойде Син човечески в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата.
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: “Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: “Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме?
Царят ще им отговори и каже: “Истина ви казвам: Доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.”
Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: “Идете от Мене, проклети, в огън вечен, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напо­ихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.”
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: “Господи, кога те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?”
Тогава ще им отговори и каже: “Истина ви казвам: “Доколкото не сте сторили това на един от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.”
И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.”
Това е слово Господне.