34NZ_a

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА

Тържество на нашия Господ Исус Христос, цар на Вселената Година А
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 34, 11-12.15-17

Вие, мои овци; Ето, вас ще съдя между овца и овца.

Четене из книгата на Пророк Иезекиил.  

Това казва Господ Бог: „Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам; както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен. Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам, казва Господ Бог. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превър­же, и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги паса с правда. Вас пък, мои овци, тъй казва Господ Бог: „Ето, вас ще съдя между овца и овца, между овен и козел.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 22, 1-2а.2в-3.5.6 (O: 1)

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища.
Той ме води на тихи води. Подкрепя душата ми,
насочва ме по пътя на правдата поради Своето име.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми;
помаза главата ми с елей; Чашата ми е препълнена.
Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми.
И аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Кор 15, 20-26а.28

Предаде царството Богу и на Отца, за да бъде Бог всичко във всички.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни. 

Братя: Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък; понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. И както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят; но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при Неговото идване, ще възкръснат ония, които са Христови; а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и на Отца, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Мк 11, 10
R: Алилуя, Алилуя
Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид, което иде.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 25, 31-46

Ще седне на престола на славата Си и ще отдели едни от други.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: Когато дойде Син човечески в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: „Дойдете вие, благословените на Отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме? Царят ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: Доколкото сте сторили това на един от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.” Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: „Идете от Мене, проклети, в огън вечен, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напо­ихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.” Тогава и те ще Му отговорят и кажат: „Господи, кога те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?” Тогава ще им отговори и каже: „Истина ви казвам: „Доколкото не сте сторили това на един от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.” И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.”

Това е слово Господне.