34NZ_c

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА – Година С
Тържество на нашия Господ Исус Христос, цар на Вселената
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помазаха Давид за цар над Израил.
Четене из втората книга на Самуил          5, 1-3
В онези дни: Всички Израилеви колена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: „Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле Саул царуваше над нас, ти извеждаше и въвеждаше Израиля; и Господ ти каза: „Ти ще пасеш Моя народ Израил, и ти ще бъдеш вожд на Израил.”
Тогава дойдоха и всички старейшини Израилеви при царя в Хеврон и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон, и помазаха Давид за цар над Израил.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121, 1-2.4-5 (О: срв 1)
Ще отидем радостни в дома Господен.
Зарадвах се, когато ми казаха:
„Ще отидем в дома Господен. Ето, нозете ни вече стоят в твоите порти, Иерусалиме. 
Ще отидем радостни в дома Господен.
Там възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.
Защото там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.” 
Ще отидем радостни в дома Господен.
ВТОРО ЧЕТИВО
Премести ни в царството на възлюбения си Син
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол  1, 12-20
Братя: Благодарим на Бога Отца, който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка за греховете.
Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар; поне­же чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.
И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; той е начатък, пър­вороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота, и чрез него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мр 11, 10
Алилуя * Благословен, който иде в името Господне, благословено царството на отца ни Давид, което иде. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Господи, спомни си за мене, кога дойдеш в царството Си.
Четене от светото Евангелие според Лука                       23, 35-43
В онова време:
Подиграваха се с Исуса началниците заедно с народа, казвайки: „Други спаси, нека спаси и Себе Си, ако този е Христос, избраникът Божи.”
Също и войниците се подиграваха с Него, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха: „Ако си Ти юдейският цар, спаси се сам. А над Него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: „Този е царят юдейски.”
Един от увисналите на кръста злодейци Го хулеше и казваше: „Ако си Ти Христос, спаси Себе Си и нас.” А другият, като заговори, мъм­реше този и казваше: „Та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но тоя нищо лошо не е сторил.”
И казваше на Исуса: „Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!”
И отговори му Исус: „Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.”
Това е слово Господне.