3NA02

Вторник

Освен ако този ден не е 17 или 18 декември, защото тогава се вземат отредените за тези дни четива.

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Соф 3, 1-2.9-13


Спасението на Месия е обещано на всички бедни.

Четене из книгата на пророк Софония.   

Това казва Господ:
Горко на града нечист и омърсен, който притеснява! Не слуша гласа, не взема от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.
Тогава аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да му служат единодушно. От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците ми – децата на моите разпилени – ще ми принесат дарове.
В онзи ден ти няма да се посрамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против мене, защото аз ще отстраня из средата ти онези, които напразно се хвалеха с твоята знатност и няма вече да се превъзнасяш на светата ми планина. Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.
Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 33, 2-3.6-7.17-18.19 и 23 (О: 7а)

Сиромах викна, и Господ го изслуша.

Ще благославям Господа във всяко време,
хвалата за него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми,
ще чуят кротките и ще се развеселят.

Сиромах викна, и Господ го изслуша.

Които обръщаха поглед към него, просияваха,
и лицата им няма да се посрамят.
Ето, сиромахът викна, и Господ го изслуша,
и го спаси от всичките му беди.

Сиромах викна, и Господ го изслуша.

Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло,
за да изтреби от земята помена им.
Викат праведниците и Господ слуша,
и ги избавя от всичките им скърби. 

Сиромах викна, и Господ го изслуша.

Близо е Господ до сломените по сърце,
и смирените по дух ще спаси.
Господ ще избави душата на рабите си,
и никой от ония, които се на Него уповават, няма да загине.

Сиромах викна, и Господ го изслуша.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Дойди, Господи, не се бави; прости греховете на своя народ.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 21, 28-32


Иван дойде, и грешниците му повярваха.

Четене от светото Евангелие според Матей.   

В онова време: Исус каза на първосвещениците и старейте народни:
„Как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми.” Но тоя отговори и рече: „Не искам”. А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: „Ще ида, господарю”, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля?” Отговарят му: „Първият.” Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие; Защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.”

Това е слово Господне.