3nd2N

Втора Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Троице благословена,
Святост, Мъдрост и Любов,
с блясък Ти ни озаряваш
и даряваш със любов.
Възхваляваме Те сутрин,
вечер Ти благодарим.
Пеем Ти единогласно
във деня животворим. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ каза на моя Господ: „Седи от дясната ми страна!“ Алилуя! †
Псалм 109, 1-5. 7
Господ каза на моя Господ: *
„Седи от дясната Ми страна,
† докато поставя Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.“
Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион – *
владей между враговете Си.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов †
със свято благолепие, *
от утроба преди зората, като роса е Твоето рождение.
Кле се Господ и няма да се разкае. *
„Ти си Свещеник във вековете по чина на Мелхиседек.“
Господ е от дясната Ти страна, *
в деня на гнева Си ще порази царете.
По пътя ще пие от поток *
и ще вдигне високо глава.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ каза на моя Господ: „Седи от дясната ми страна!“ Алилуя!
Ант. 2 Господ направи паметни Своите чудеса! Алилуя!
Псалм 110
Ще Те славя, Господи, от все сърце *
в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата Господни, *
многожелани за всички, които ги обичат.
Неговото дело е слава и красота, *
а Неговата правда пребъдва вечно.
Паметни направи Той Своите чудеса, *
щедър и милостив е Господ.
Дава храна на онези, които се боят от Него, *
вечно помни Завета Си.
Силата на делата Си яви на Своя народ, *
за да му даде езичниците за наследие.
Делата на ръцете Му са истина и съд, *
всички Негови заповеди са верни,
твърди са вечно, *
основани върху истина и правда.
Той прати избавление на Своя народ, †
установи във вековете Своя Завет. *
Свято и страшно е името Му!
Начало на мъдростта е страхът от Господ, †
здрав разум имат всички,
които изпълняват Неговите заповеди, *
Неговата хвала ще пребъдва вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ направи паметни Своите чудеса! Алилуя!
Ант. 3 Царува Господ – нашият всемогъщ Бог! Алилуя, Алилуя!
Кантик Откр. 19, 1-7
Алилуя!
Спасение и слава, чест и сила на Господ – нашия Бог, *
защото присъдите Му са истинни и праведни.
Алилуя!
Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги *
и вие, които се боите от Него – малки и големи.
Алилуя!
Защото се възцари Господ, *
Бог Вседържител.
Алилуя!
Нека се радваме и веселим *
и Му отдадем слава.
Алилуя!
Настъпи сватбата на Агнеца *
и невястата Му се приготви.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Царува Господ – нашият всемогъщ Бог! Алилуя, Алилуя!
Кратко четиво 1 Петр. 1, 3-5
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който поради голямата Си милост чрез Възкресението на Исус Христос от мъртвите ни възроди за жива надежда за наследство нетленно и чисто, което не увяхва и е съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.
Кратки възгласи
Н. Благословен си Ти, Господи, * във висините!
Благословен си Ти, Господи, * във висините!
В. Прославен си и вечно възвеличен –
* във висините!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Благословен си Ти, Господи, * във висините!
Ант. Духът Господен е върху Мен; изпрати ме да благовестя на бедните!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Духът Господен е върху Мен; изпрати ме да благовестя на бедните!
Просби
Бог, Който създаде света, го пресътвори и обнови с любов чрез Своето изкупително дело. Нека кажем сърдечно:
Поднови Боже чудесата на Твоята любов!
Благодарим Ти, Боже, затова че в творението откриваш силата Си
– и проявяваш Своето Провидение в човешката история.
В името на Твоя Син – Победител на смъртта и Княз на мира,
– освободи ни от отчаянието и влиянието на страха.
Подкрепи всички, които се стремят към правдата,
– стори искрено да изграждаме света, съдействайки Ти в осъществяването на Твоята воля.
Помогни на угнетените, утеши нещастните, освободи затворниците, нахрани гладните, подкрепи слабите,
– покажи на всички победата на кръста.
Ти, Който предизвика чудното прославяне на Твоя Син след Неговата смърт и погребение,
– стори покойниците ни да достигнат до Живота с Него.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, направлявай нашите дела според благоволението Си, за да заслужим да принасяме обилни плодове в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос.
Той е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!