3NW-b

III Пасхална неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Убихте Началника на живота,
когото Бог възкреси от мъртвите.
Четене от деянията на Апостолите.                      3,13-15.17-19
В онези дни: Петър каза на народа:
„Бог на Авраам и Бог на Исаак, и Бог на Яков, Бог на отците ни прослави Своя Син Исуса, когoто вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилат, когато той бе решил да Го пусне. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, поискахте да ви дари един човек убиец; а Началника на живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.
Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 4,2.7.9 (О: 7а)
Яви ни светлината на лицето Си, Господи
Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда, в утеснение Ти ми даваше простор; помилвай ме и чуй молитвата ми.
Яви ни светлината на лицето Си, Господи
Мнозина думат: Кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи.
Яви ни светлината на лицето Си, Господи
Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.
Яви ни светлината на лицето Си, Господи
ВТОРО ЧЕТИВО
Той е умилостивение за нашите грехове,
но и за греховете на целия свят.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    2,1-5а
Чеда мой, това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Исуса Христа, праведника; и Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.
По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите завети.
Който казва, че Го е познал, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена, и по това узнаваме, че сме в Него”.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 24,32
* Алилуя. * Господи Исусе, открий ни Писанията; стори да гори сърцето ни, когато ни говориш. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Така трябваше Христос да страда и на
третия ден да възкръсне от мъртвите.
Четене от светото Евангелие според Лука.          24,35-48
В онова време:
Учениците разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.
Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: „Мир вам! Аз съм, не бойте се”. Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но Той им рече: „Защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми; аз съм същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам”. И като рече това, показа им ръцете и нозете.
А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: „Имате ли тук нещо за ядене?” Те Му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях.?
И рече им: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у Пророците и в псалмите.” Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.
И рече им: „Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и опрощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това.”
Това е слово Господне.