3NW-c

III Пасхална неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
За тия думи свидетели
сме ние и Дух Свети.
Четене от деянията на Апостолите.                      5,27в-32.40в-41
В онези дни:
Първосвещеникът попита Апостолите и каза: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име? А вие, ето, напълнихте Йерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас кръвта на тоя човек”.
А Петър и Апостолите отговориха и казаха: „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когото вие умъртвихте, като Го повесихте на дърво. Бог с десницата Си възвести Него, Началника и Спасителя, за да даде на Израил покаяние и прошка за греховете. За тия думи свидетели сме ние и Дух Светий, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.”
И на Апостолите заповядаха да не говорят въобще за името Исусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 29,2 и 4.5 и 6.11 и 12а и 19в (02а)
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, Ти изведе душата ми от ада, оживи ме, за да не сляза в гроба.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Пейте на Господа, Негови Светии, славете паметта на Неговата светиня.
Защото гневът Му е за миг, и благоволението Му за цял живот. Вечер настъпва плач, а сутрин – радост.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Чуй, Господи, и помилвай ме, Господи, бъди ми помощник. И Ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
ВТОРО ЧЕТИВО
Достоен е закланият Агнец да
приеме силата и божеството.
Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.                        5,11-14
Аз, Иван, видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците; и броят им беше много милиони, които говореха с висок глас: „Достоен е закланият Агнец да приеме силата и божеството и премъдростта и могъществото и честта и славата и благословението”.
И всяко създание на небето и на земята и под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори: „На Оня, който седи на престола, и на Агнеца – благословение и чест и слава и владичество во веки веков.” И четирите животни казваха: „Амин.” И двайсет и четирите старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Възкръсна Христос, който създаде всичко, и се смили над човешкия род. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Исус дойде и взема хляба
и даде им, и от рибата.
Четене от свето Евангелие според Иван.  21,1-19
В онова време:
Исус се яви пак на учениците при Тивериадско море. А се яви тъй: Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: „Отивам да ловя риба.” Казват му: „Ще дойдем и ние с тебе.” Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през тая нощ.
А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Исус. Исус им казва: „Деца, имате ли нещо за ядене?”
Те Му отговориха: „Не.”
А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите.” Хвърлиха, и не можеха вече да я измъкнат поради много риба.
Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър: „Господ е.” А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята), на около двеста лакти, като влачеха мрежата с рибите.
А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Исус им казва: „Донесете от рибата, що сега уловихте”. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три.  И макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Исус им казва: „Дойдете, обядвайте”. И никой от учениците не смееше да го попита: „Кой си Ти?” Понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба, и им дава, също и рибата.
Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.
Когато се наобядваха, Исус казва на Симон Петър: „Симоне Йонин, обичаш ли ме повече отколкото тия?”
Петър му казва: „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.”
Исус му казва: „Паси Моите агънца.”
Казва му пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?” Петър му казва: „Да, Господи, ти знаеш, че Те обичам.” Исус му казва: „Пази Моите агънца.” Казва му трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?” Петър се натъжи, задето трети път му каза: „Обичаш ли ме?” и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам.” Исус му казва: „Паси Моите овци.”
Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш”. А това рече Той, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, каза му: „Върви подире ми.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Иван.          21,1-14
В онова време:
Исус пак се яви на учениците при Тивериадско море. А яви се тъй.
Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: „Отивам да ловя риба”. Казват му: „Ще дойдем и ние с тебе.” Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ.
А когато се вече разсъмна, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Исус. Исус им казва: „Деца, имате ли нещо за ядене?”
Те Му отговориха: „Не.”
А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще на­мерите”. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба.
Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър: „Господ е”. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб, защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти, като влачеха мрежата с рибата.
А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Исус им казва: „Донесете от рибата, що сега уловихте.” Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: „Дойдете, обядвайте.” И никой от учениците не смееше да Го попита: „Кой си Ти?” понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взема хляба и им дава, също и рибата.
Това беше вече трети път, как Исус се яви на Своите ученици след като възкръсна от мъртвите.
Това е слово Господне.