3NW03

III Пасхална седмица

СрядаПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 8,1-8

Ходеха и благовестяха словото.

Четене от деянията на Апостолите.                      

В ония дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим, и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните Юдейски и Самарийски. А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък пакостеше на църквата, като влизаше по къщите и, влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор. Ония, прочее, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях; а мнозина разхлабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,1-3а.4-5.6-7а. (О: 1)

Възкликни към Бога, цяла земйо. или: Алилуя.

Възкликни към Бога, цяла земйо,
Възпейте славата на името Му,
въздайте Му слава и хвала.
Кажете на Бога: Колко си страшен в делата Си!”

Възкликни към Бога, цяла земйо.

Цяла земя да Ти се поклони
и да Ти пее, да пее на Твоето име”.
Дойдете и вижте делата на Бога,
страшния в делата Си над синовете човешки.

Възкликни към Бога, цяла земйо.

Той превърна морето в суша,
през реката минахме пешком;
там се веселихме в Него.
Със Своята мощ Той владее вечно.

Възкликни към Бога, цяла земйо.


АЛИЛУЯ      
Йоан 6.40


R:  Алилуя, Алилуя

Всеки, който вярва в Сина, има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден, казва Господ.

R:  Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,35-40

Тази е волята на Моя Отец, да има живот вечен всеки, който види Сина. 

Четене от светото Евангелие според Йоан.         

В онова време: Исус каза на народа: „Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога. Но казвам ви, че и Ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън; защото слязох от небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил. А волята на Отца, който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, и да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оня, който Ме е пратил: Всеки, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.”

Това е слово Господне.