3NW03

III Пасхална седмица – Сряда
Ходеха и благовестяха словото.
Четене от деянията на Апостолите.                       8,1-8
В ония дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим, и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните Юдейски и Самарийски.
А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха.
Савел пък пакостеше на църквата, като влизаше по къщите и, влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор.
Ония, прочее, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото.
А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях; а мнозина разхлабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,1-3а.4-5.6-7а. (О: 1)
Възкликни към Бога, цяла земйо. или: Алилуя.
Възкликни към Бога, цяла земйо,Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Кажете на Бога: Колко си страшен в делата Си!” 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име”. Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки. 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
Той превърна морето в суша, през реката минахме пешком; там се веселихме в Него.
Със Своята мощ Той владее вечно. 
Възкликни към Бога, цяла земйо.
АЛИЛУЯ       Ив 6.40
* Алилуя. * Всеки, който вярва в Сина, има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази е волята на Моя Отец,
да има живот вечен всеки, който види Сина. 
Четене от светото Евангелие според Иван.          6,35-40
В онова време: Исус каза на народа:
„Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога. Но казвам ви, че и Ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън; защото слязох от небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил. А волята на Отца, който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, и да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оня, който Ме е пратил: Всеки, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.”
Това е слово Господне.