3NW05

III Пасхална седмица

Петък
 

ПЪРВО ЧЕТИВО  
Деян 9,1-20

Той ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи.

Четене от деянията на Апостолите.                 

В онези дни: Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника, та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, та, които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но, когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето; и като падна на земята, чу глас, който му думаше: „Савле, Савле, що Ме гониш?” А той отговори: „Кой си Ти, Господине?” Господ каза: „Аз към Исус, когото ти гониш; мъчно е за тебе да риташ против ръжен.” Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да направя?” Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш.” А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята и, макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше; и водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск. И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик, на име Анания, комуто във виде­ние Господ каза: „Анание!” Той отговори: „Ето ме, Господи!” А Господ му рече: „Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един тарсянин, на име Савел. Ето той се моли.” (И видя във видение мъж, на име Анания, влязъл и въз­ложил ръка върху него, за да прогледа.) Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил над Твоите светии в Йерусалим; той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.” Но Господ му каза: „Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И Аз ще му покажа, колко трябва той да пострада за мое име.” Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: „Брате Савле! Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети.” И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледна и, като стана, покръсти се; а като прие храна, подкрепи се, и преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начена да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Син Божий.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116,1.2 (О: Мр 16.15)

Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието. или: Алилуя.

Хвалете Господа, всички народи,
прославяйте Го, всички племена.
Защото Неговата милост към нас е велика
и истината Господня пребъдва вечно.

Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.


АЛИЛУЯ      
Йоан 6,57


R: Алилуя, Алилуя

Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз – в Него, казва Господ.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,53-60

Плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие.

Четене от светото Евангелие според Иван.       

В онова време: Юдеите взеха да се препират помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде да ядем плътта Му?” А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки.” Това говори в синагогата, когато поучаваше в Капернаум.

Това е слово Господне.