3NW05

III Пасхална седмица – Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той ми е избран съд,
за да понесе името Ми пред народи.
Четене от деянията на Апостолите.                      9,1-20
В онези дни:
Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника, та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, та, които намери да следват това учение, мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим.
Но, когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето; и като падна на земята, чу глас, който му думаше: „Савле, Савле, що Ме гониш?”
А той отговори: „Кой си Ти, Господине?”
Господ каза: „Аз към Исус, когото ти гониш; мъчно е за тебе да риташ против ръжен.”
Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да направя?”
Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш.”
А човеците, които вървяха с него, стояха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята и, макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше; и водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск. И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи.
А в Дамаск имаше един ученик, на име Анания, комуто във виде­ние Господ каза: „Анание!”
Той отговори: „Ето ме, Господи!”
А Господ му рече: „Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един тарсянин, на име Савел. Ето той се моли.” (И видя във видение мъж, на име Анания, влязъл и въз­ложил ръка върху него, за да прогледа.)
Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил над Твоите светии в Йерусалим; той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.”
Но Господ му каза: „Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И Аз ще му покажа, колко трябва той да пострада за мое име.”
Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: „Брате Савле! Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети.” И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледна и, като стана, покръсти се; а като прие храна, подкрепи се, и преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начена да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Син Божий.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116,1.2 (О: Мр 16.15)
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието, или: Алилуя.
Хвалете Господа, всички народи прославяйте Го, всички племена. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието
АЛИЛУЯ       Ив 6,57
* Алилуя. * Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз – в Него, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Плътта Ми е наистина храна,
и кръвта Ми е наистина питие.
Четене от светото Евангелие според Иван.         6,53-60
В онова време:
Юдеите взеха да се препират помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде да ядем плътта Му?”
А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден.
Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него.
Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки.”
Това говори в синагогата, когато поучаваше в Капернаум.
Това е слово Господне.