3NW06

III Пасхална седмица

Събота
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 9,31-42

Църквата се устройваше и с подкрепата на Свети Дух се умножаваше.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В онези дни: Църквите по цяла Юдея, Галилея, и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утехата на Дух Свети умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек, на име Еней, който от осем години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: „Енее, Исус Христос те изцерява; стани и си събери постелката.” И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го, и се обърнаха към Господа. В Иопия имаше една ученица, на име Тавита, което значи: Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се, в ония дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях.” Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, възведоха го в горницата, и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна. Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: „Тавито, стани.” И тя отвори очите си, и, като видя Петър, седна. Той й подаде ръка, дигна я и, като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Иопия, и мнозина повярваха в Господа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-13.14-15.16-17 (О: 12)

Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене? или: Алилуя.

Какво да въздам на Господа,
за всичките Му благодеяния към мене?
Чашата на спасението ще приема,
и името Господне ще призова.

Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене?

Моите оброци ще дам на Господа
пред целия Негов народ.
Скъпа е в очите на Господа,
смъртта на Неговите светии.

Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене?

О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята робиня.
Ти счупи моите окови.
На Тебе ще принеса хвалебна жертва,
и името Господне ще призова.

Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене?


АЛИЛУЯ  
Йоан 6,64в. 69в


R: Алилуя, Алилуя

Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,61-70

При кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот.

Четене от светото Евангелие според Йоан.       

В онова време: Мнозина от учениците Исусови казаха: „Тежки са тия думи, кой може да ги слуша?” Но Исус, като знаеше в Себе си, че учениците Му роптаят против това, рече им: „Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина Човеческий да възлиза там, дето е бил по-преди? Духът е, който животвори; плътта нищо не ползува. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват.” Защото Исус отначало знаеше, кои са невярващи, и кой ще Го предаде. И рече: „Затова ви и казвах, че никой не може да дойде при Мене, ако Му не бъде дадено от Моя Отец.” От това време мнозина от учениците Му се върнаха назад и вече не ходеха с Него. Тогава Исус рече на дванайсетте: „Да не искате и вие да си отидете?” Симон Петър Му отговори: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на живия Бог.”

Това е слово Господне.