3NWP-b

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Законът бе даден чрез Мойсей.
Четене из книгата Изход.    20, 1-17
В онези дни:
Господ изрече всички тия думи, като каза:
„Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.
Да нямаш други богове освен Мене.
Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята.
Не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които ме мразят, и който показвам милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно.
Помни съботния ден, за да го светиш.
Шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог; недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни твоя добитък, нито пришлецът ти, който се намира в жилището ти. Защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ще ти даде.
Не убивай.
Не прелюбодействувай.
Не кради.
Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му -нищо, което е на ближния ти.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене из книгата Изход.    20, 1-3.7-8.12-17
В онези дни:
Господ изрече всички тия думи, като каза:
„Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.
Да нямаш други богове освен Мене.
Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан онзи, който изговаря името Му напразно.
Помни съботния ден, за да го светиш.
Почитай баща си и майка си, за да живеш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ще ти даде.
Не убивай.
Не прелюбодействувай.
Не кради.
Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито роба му, нито робинята му, нито вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 8.9.10.11 ( О: Ив 6, 69)
Господи, Ти имаш думи за вечен живот.
Законът на Господа е съвършен – укрепва душата; откровението Господне е верно – простите прави мъдри. 
Господи, Ти имаш думи за вечен живот.
Господните повеления са праведни – веселият сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите. 
Господи, Ти имаш думи за вечен живот.
Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. 
Господи, Ти имаш думи за вечен живот.
Те са по-желани от злато – и дори от множество чисто злато, и по-сладки от мед и капки от вощен мед. 
Господи, Ти имаш думи за вечен живот.
ВТОРО ЧЕТИВО
Проповядваме Христа разпнатия,
съблазън за човеците,
а за призваните Божия премъдрост.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           1, 22-25
Братя:
Юдеите искат личби, и елините търсят мъдрост; а ние проповядваме Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елини безумство; пък за самите призвани, както юдеи, тъй и елини – Божия слава и Божия премъдрост; Защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.
Това е слово Божие.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 3, 16
Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.
ЕВАНГЕЛИЕ
Разрушете този храм
и в три дни ще го въздигна.
Четене от светото Евангелие според Иван.          2, 13-25
Приближаваше Пасха Юдейска, и Исус възлезе в Йерусалим и на­мери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари, седнали. И, като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овцете и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури. И на гълъбопродавците рече: „Вземете това от тук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.” Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността на Твоя дом ме изяде.”
А юдеите отговориха и Му рекоха: „С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?”
Исус им отговори и рече: „Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.”
А юдеите Му рекоха: „Тоя храм е граден четирийсет години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш.”
Той обаче говореше за храма на тялото Си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Исус.
И когато беше в Йерусалим на празника Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които Той правеше, повярваха в Неговото име. Но Сам Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички, и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже Сам знаеше, що има в човека.
Това е слово Господне.