3NWP-c

ТРЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вечно Съществуващият ме прати при вас.
Четене из книгата Изход.    3, 1—8а. 13—15
В онези дни:
Мойсей пасеше овците на тъста си Йотора, мадиамския свещеник.
Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен и огнен пламък изсред една къпина; и видя той, че къпината гори в огън, но не изгаря.
Мойсей рече: „Ще ида и ще погледам това велико явление, защо къпината не изгаря.” Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него Бог изсред къпината и рече: „Мойсее, Мойсее!”
Той отговори: „Ето ме!”
И рече Бог: „Не се приближавай насам, събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света.” И рече: „Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.” Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
И рече му Господ: „Видях страданието на моя народ в Египет и чух вика му от разпоредниците му: Аз зная неволите му и отивам да го избавя от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя и да го въведа в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко.”
И рече Мойсей на Бога: „Ето, аз ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: „Бог на вашите Отци ме изпрати при вас.” А те ще ме попитат: „Как му е името? Какво да им кажа?”
Бог отговори на Мойсей: „Аз съм Вечно съществуващият”. И Рече: „Тъй кажи на синовете Израилеви: Вечно съществуващият ме прати при вас.”
И рече още Бог на Мойсей: „Тъй кажи на синовете Израилеви: „Господ Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов ме прати при вас. Ето, Моето име е на веки и споменът за Мене е от род в род.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.6-7.8 и 11 ( О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа; и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. 
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи, избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.
Щедър и милостив е Господ.
Господ дава правда и съд на всички обидени.Той показа своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – своите дела. 
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив, защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта Му към ония, които се боят от Него. 
Щедър и милостив е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Животът на народа с Мойсей
в пустинята е писан за наше изправление.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           10, 1-6.10-12
Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха, и всички с Мойсей се кръстиха в облака и в морето, и всички ядоха една и съща духовна храна, и всички пиха едно и също духовно питие, (защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос). Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята.
А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Нито роптайте, както роптаеха някои от тях и погинаха от изтребление.
Всички тези неща им се случиха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Мт 4, 17
Покайте се, казва Господ; приближи се царството небесно.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако се не покаете,
всички така ще загинете.
Четене от светото Евангелие според Лука.          13, 1-9
В същото време дойдоха някои и съобщиха на Исуса за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече:
„Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете. Или мислите, че ония осемнайсет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери. И рече на лозаря: „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я: защо само да изтощава земята?” Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я обкопая и насипа с тор; и ако даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсечеш.”
Това е слово Господне.