3NZ-c

ТРЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година C
ПЪРВО ЧЕТИВО
И четеха от книгата,
от закона Божи, и разбираха прочетеното.
Четене из книгата на Неемия.        8,2-4а.5-6.8-10
В онези дни:
Свещеникът Ездра донесе закона пред събранието от мъже, жени и всички, които можеха да разбират, в първия ден на седмия месец. И чете от него на стъгдата, що е пред Водни порти, от съмване до пладне, пред мъжете, жените и всички, които можеха да разбират; и ушите на всички люде бяха насочени към книгата на закона.
Книжник Ездра стоеше на дървено възвишение, което направиха за говорене. И отвори Ездра книгата пред очите на целия народ, защото той стоеше по-високо от целия народ. А когато я отвори целият народ стана. Тогава Ездра благослови Господа, Бога велики. И целият народ отговаряше: „Амин, Амин” – като дигаше ръце нагоре, като се кланяше и падаше ничком доземи пред Господа.
И четеха разборно от книгите, от Закона Божи, и прибавяха тълкуване, и народът разбираше прочетеното. Тогава Неемия (който е и Тиршата), и книжник Ездра, свещеник, и левитите, които учеха народа, казваха на целия народ: „Този ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете” – защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона. И каза им: „Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проваждайте делове на онези, които нямат приготвено, защото този ден е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.15 (О: Ив 6,64в)
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри.
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Господните повеления са праведни, веселят сърцето, Господнята заповед е светла, просветлява очите.
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Страхът Господен е чист, пребъдва во веки, съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господ, крепост моя и избавител мой!
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
ВТОРО ЧЕТИВО
Вие сте тяло Христово,
а поотделно – членове.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           12,12-30
Братя,
Както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже: „Понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото”, нима затова тя не е от тялото? И ако ухото каже: „Понеже не съм око, не принадлежа към тялото”, нима затова то не е от тялото? Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото тяло бъде слух, къде ще е обонянието?
Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както Му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тялото? А сега – много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката: „Не ми трябваш”, нито пък главата на нозете: „Не ми трябвате.” Наопаки, ония телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни.
И на ония членове от тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест; и неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото, като на несъвършената му част отдал по-голяма чест, за да няма разногласие в тялото, а членовете да се грижат един за други. И кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове.
Вие сте тяло Христово, а поотделно – членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби да лекуват; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарба да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели?
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           12-14.27
Братя,
Както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло – тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Вие сте тяло Христово, а поотделно – членове.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18.19
* Алилуя.* Господ ме прати да благовестя на бедните, да пропо­вядвам на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Днес се изпълни това Писание.
Четене от светото Евангелие според Лука.          1,1-4: 4,14-21
Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както им ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото – то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле, за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.
В онова време:
Върна се Исус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички.
И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:
„Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.”
И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени към Него. И почна да им говори: „Днес се изпълни това Писание, което чухте”.
Това е слово Господне.