3NZ01.2

Понеделник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той ще пасе Моя народ Израил.
Четене из втората книга на Самуил.          5,1-7.10
В онези дни:
Всички Израилеви колена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: „Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле Саул царуваше при нас, ти извеждаше и въвеждаше Израил; и Господ ти каза: Ти ще пасеш Моя народ Израил, и ти ще бъдеш вожд на Израил.”
Тогава всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон; и помазаха Давид за цар над Израил. Давид беше на тридесет години, когато се възцари; той царува четиридесет години. В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца и в Йерусалим царува тридесет и три години над цял Израил и над Юда.
Царят тръгна за Йерусалим заедно с людете си против иевусейци, жители на оная страна; но те думаха на Давид: „Ти няма да влезеш тук; слепи и хроми ще те пропъдят” – това значеше: Давид няма да влезе тук. Но Давид превзе крепостта Сион: това е Давидовият град.
И Давид напредваше и се въздигаше, и Господ Бог Саваот беше с него.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,20.21-22.25-26 (О: 25а)
Моята истина и Моята милост са с него.
Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: „Аз ти дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.
Моята истина и Моята милост са с него.
Намерих Своя слуга Давид: със светия Си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата ми ще го укрепи. 
Моята истина и Моята милост са с него.
И Моята истина и Моята милост са с него и чрез Моето име ще се възвиси неговия рог.
И ще туря над морето ръката му, и над реките – десницата му. 
Моята истина и Моята милост са с него.
АЛИЛУЯ       II Тим 1,10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и изва­ди наяве живот чрез благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дошъл е краят на Сатаната.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,22-30
В онова време:
Дошлите от Йерусалим книжници казваха, „че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз”.
И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може сатана да изгонва сатаната?” Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя; и ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.
Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Понеже говореха: „В Него има нечист дух.”
Това е слово Господне.