3NZ02.1

Вторник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Четене от посланието до евреите. 10,1-10
Братя,
Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасяни постоянно всяка година, да направи съвършени ония, които дохождат с тях. Инак, биха престанали да бъдат принасяни, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове; но с жертвите всяка година се напомня за грехове. Защото не е възможно юнча и козя кръв да отнема грехове.
Заради това Христос, влизайки в света, казва: „Жертва и принос Ти не поиска, а тяло Ми приготви: всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни, тогава рекох: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля”. С това Той отменява първото, за да постави второто.
По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Исус Христовото тяло.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 4ав.7.8а.10-11 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Твърдо се уповавах на Господа, и Той ме чу.
И вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог.
Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и
жертва за грях не пожела, тогава казах: „Ето, ида.”
Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забраняват на
устата си: Ти знаеш това, Господи.
Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята истина и спасението от Тебе. Не затаявах Твоята милост, и Твоята правда пред великото събрание.
Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който изпълни волята Божия,
той Ми е брат, и сестра, и майка.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,31-35
В онова време:
Дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат. Около Него седеше народ, и Му казаха: „Ето, майка Ти, и братята Ти вън Те дирят.”
Той им отговори и рече: „Коя е майка Ми, или кои са братята Ми? И като огледа седещите наоколо Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя. Защото който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Това е слово Господне.