3NZ02.2

Вторник –Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Давид и всички Израилеви синове
носеха ковчега Господен с възклицания.
Четене из втората книга на Самуил.          6,12в—15.17—19
В онези дни:
Давид отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведаровата къща в Давидовия град. И колчем онези, които носеха ковчега Господен изминеха шест крачки, той принасяше в жертва по един юнец и по един овен. Давид скачаше от все сила пред Господа, а беше облечен Давид с ленен ефод. Тъй Давид и целият Израилев дом носеха ковчега с възклицания и тръбни звукове.
Донесоха ковчега Господен и го поставиха на мястото му всред скинията, която Давид бе направил за него; И Давид принесе всесъжения пред Господа и мирни жертви. Когато Давид свърши да принася всесъжения и мирни жертви, той благослови народа в името на Господа Саваот. И раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни, и на мъже и на жени, всекиму по един хляб, по къс печено месо и по една питка. И целият народ се разотиде, всеки в къщата си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23,7.8.9.10 (О: Срв 8а)
Кой е този цар на славата? Сам Господ е.
Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата. 
Кой е този цар на славата? Сам Господ е.
Кой е този Цар на славата? Крепкият и Силният Господ, Силният на война Господ. 
Кой е този цар на славата? Сам Господ е.
Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата. 
Кой е този цар на славата? Сам Господ е.
Кой е този Цар на славата? Господ на силите, Той е Цар на славата. 
Кой е този цар на славата? Сам Господ е.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който изпълни волята Божия,
той Ми е брат, и сестра, и майка.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,31-35
В онова време:
Дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат. Около Него седеше народ, и Му казаха: „Ето, майка Ти, и братята Ти вън Те дирят.”
Той им отговори и рече: „Коя е майка Ми, или кои са братята Ми? И като огледа седещите наоколо Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя. Защото който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Това е слово Господне.