3NZ03.1

Сряда – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той направи освещаваните съвършени навеки.
Четене от посланието до евреите. 10,11-18
И всеки свещеник стои та служи всекидневно и много пъти принася едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат греховете; а Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу, очаквайки по-нататък”, докле враговете Му бъдат турени подножие на нозете Му.” Защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.
А свидетелствува ни и Дух Светий; защото, след като по-рано рече: „Този е заветът, който ще им завещая след ония дни, казва Господ: ще вложа законите Си в сърцата им, и в мислите им ще ги напиша”, Той прибавя: „и за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня”.
А дето има прошка за тия, няма вече принос за грях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
Рече Господ на моя Господ: „седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.” Жезъла на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си.
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов със своето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. O Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
* Алилуя. Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва навеки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Излезе сеяч да сее.
Четене от светото Евангелие според Марко.        4,1-20
В онова време:
Исус пак захвана да поучава край морето; и понеже при Него се събра много народ, Той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето. И поучаваше ги много с притчи, и в учението Си им говореше:
„Слушайте: Ето, излезе сеяч да сее. И случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха небесните птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока; а когато изгря слънцето, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните, заглушиха семето, и то не даде плод. И други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, който поникна и порасна; и принесоха: едно трийсет, друго шейсет, а трето сто.” И казваше им: „Който има уши да слуша, нека слуша!”
А когато остана насаме, окръжаващите Го заедно с дванайсетте Го попитаха за притчата. И казваше им: „Вам е дадено да узнаете тайните на царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в при­тчи, за „да гледат с очи, и да не виждат; за да слушат с уши, и да не разбират; понеже те се боят, да не би някога да се обърнат, и да им се простят греховете.”
И им казва: „Нима не разбирате тая притча? Как тогава ще раз­берете всички притчи?”
Сеячът сее семето. Посеяното край пътя означава ония, у които се сее словото, но при които, след като го чуят, тозчас дохожда сатаната и грабва словото, посято в сърцата им. Също и посеяното на каменисти места означава ония, които, след като чуят словото, веднага с радост го приемат, ала нямат в себе си корен и са непостоянни; после, кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазняват. Посеяното в тръни означава слушащите словото, но у които грижите на тоя век, примамливото богатство и други пожелания, като влязат в тях, заглушават словото, и то бива безплодно. А посеяното на добра земя са ония, които слушат словото и приемат и принасят плод: едни трийсет, други шейсет, а други сто.
Това е слово Господне.