3NZ04.2

Четвъртък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Кой съм аз, Господи Боже, и що е домът ми?
Четене из втората книга на Самуил.         7,18-19,24-29
След като Натан говори на Давид, отиде цар Давид, застана пред лицето на Господа и каза: „Кой съм аз, Господи Боже, и що е домът ми, та толкова ме възвеличи? И това дори се показа малко в Твоите очи, Господи мой, Господи; но Ти възвести още за дома на Твоя раб далечна бъднина. Това е вече по човешки, Господи Боже.
И Ти утвърди за Себе си Твоя народ Израил като Свой собствен народ до-века, и Ти, Господи, стана негов Бог. И сега, Господи Боже, утвърди до-века думата, която си изрекъл за Твоя раб и за дома му, и изпълни, каквото си изрекъл. И да се възвеличи името Ти до-века, та да казват: „Господ Саваот е Бог над Израил”. И домът на Твоя раб Давид да бъде твърд пред Твоето лице.
Понеже Ти, Господи, Боже Израилев, откри на Твоя раб, думайки: „Ще ти въздигна дом”, Твоят раб приготви сърцето си да Ти се моли с тази молитва. И тъй, Господи Боже, Ти си Бог, и Твоите думи са неизменни, и Ти възвести на Твоя раб такова добро.
И сега почни и благослови дома на Твоя раб, та Той да бъде вечно пред Твоето лице, защото Ти, Господи Боже, си възвестил това, и с Твоя благословия домът на Твоя раб ще стане благословен на веки.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (О: Лк 1,32а)
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
Спомни си, Господи, Давид и всичката му тъга.
Как той се е клел на Господа, давал оброк на Силния Яковов: 
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
Няма да влеза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;
няма да дам сън на очите си и дремка на веждите си,
докле не намеря място за Господа, жилище на Силния Яковов.” 
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
Кле се Господ Давиду в истината и няма да се отрече от нея: „От
плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. 
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
Ако твоите синове спазват Моя закон, и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.” 
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
Защото Господ избра Сион, силно си го пожела за жилище: „Това е Моето покоище навеки; тука ще се поселя, защото го силно пожелах.” 
Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.
АЛИЛУЯ       Пс 118,105
* Алилуя. * Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Светило се донася, за да се сложи
на светилник.С каквато мярка
мерите, с такава ще ви се отмери.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.        4,21-25
В онова време:
Исус казваше на народа: „Затова ли се донася светило, за да се тури под крина или под одър? Не затова ли, за да се тури на светилник? Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно; и нищо не е станало, за да бъде скрито, но да излезе наяве. Ако някой има уши да слуша, нека слуша.”
И казваше им: „Обърнете внимание на това, което слушате: с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате. Защото, който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има.”
Това е слово Господне.