3NZ06.1

Събота – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той очакваше град,
чийто художник и строител е Бог.
Четене от посланието до евреите. 11,1-2.8-19
А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.
С вяра Авраам, бидейки призован, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.
Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Онзи, който се бе обещал; и поради това от едного, и при това замоторел, родиха се тол­кова много, колкото са звездите на небето, и колкото е безбройният пясък на морския бряг.
Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отече­ство, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог; защото им приготви град.
С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака; и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния си син, за когото му бе казано; „От Исаак потомство ще се назове с твое име”, защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси, поради което го и прие като предобраз.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Лк 1,69-70.71-72.73-75 (О: 68)
Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети Своя народ.
И издигна за нас в дома на Своя отрок Давид рог на спасение; както възвести чрез устата на Своите свети от века пророци.
Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети Своя народ.
Спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви Своята милост над отците ни и да си спомни светия Си завет,
Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети Своя народ.
Клетвата, с която се кле на Авраам, нашия отец; за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си.
Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети Своя народ.
АЛИЛУЯ       Ив 3,16
* Алилуя. * Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, всеки, който вярва в Него, има живот вечен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой ли е Този,
та и вятърът и морето Му се покоряват?
Четене от светото Евангелие според Марко.        4,35-40
Него ден вечерта Исус казва на учениците Си: „Да минем на отсрещната страна.” И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.
И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус бе заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?” И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: „Млъкни, престани!” И вятърът утихна, и настана голяма тишина.
И им рече: „Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра?” И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: „Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?”
Това е слово Господне.