3NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съгреших пред Господа.
Четене из втората книга на Самуил.          12,1-7а. 10-17
В онези дни:
Господ прати Натан при Давид. Той отиде при него и му рече: “В един град имаше двама човеци – единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше твърде много дребен и едър добитък; а сиромахът нямаше нищо, освен една овчица, която беше купил малка и отхра­нил, и тя беше пораснала при него заедно с децата му; тя ядеше от хляба му, пиеше от чашата му, спеше на гърдите му и му беше като дъщеря. При богатия дойде един странник; и нему се досвидя да вземе от овците или воловете си, за да сготви обед на странника, който бе дошъл при него, а взе овчицата на сиромаха и сготви нея на човека, който бе дошъл при него.”
Давид се много разгневи против този човек и казал на Натан: “Жив ми Господ! Смърт заслужава онзи човек, който е извършил това; и за овчицата той трябва да плати четворно, задето е извършил това и задето е нямал милост.”
Тогава Натан каза на Давид: “Ти си онзи човек. Затова мечът няма да отстъпи от твоя дом до века, понеже ти Ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена. Тъй говори Господ: Ето, аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце. Ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден.”
Тогава Давид каза на Натан: “Съгреших пред Господа.” И Натан каза на Давид: “И Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш.” Но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.” Натан отиде у дома си.
И Господ порази детето, което бе родила на Давид Уриевата жена, и то се разболя. И Давид се моли Богу за детето, пости Давид и усамотен прекара нощта, легнал на земята. И влязоха при него старейшините на дома му, да го вдигнат от земята; но той не рачи и не яде хляб с тях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50,12-13.14-15Л6-17 (О: 12а)
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и Светия Твой Дух не отнемай от мене. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Върни ми радостта на Твоето спасение и във великодушие ме утвърди. Беззаконите ще науча на Твоите пътища и грешниците към Тебе ще се обърнат. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, Спасителю мой, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. 
Сърце чисто създай в мене, Боже.
АЛИЛУЯ       Ив 3,16
* Алилуя. * Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, всеки, който вярва в Него, има живот вечен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой ли е Този,
та и вятърът и морето Му се покоряват?
Четене от светото Евангелие според Марко.        4,35-40
Него ден вечерта Исус казва на учениците Си: “Да минем на отсрещната страна.” И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.
И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус бе заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: “Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?” И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: “Млъкни, престани!” И вятърът утихна, и настана голяма тишина.
И им рече: “Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра?” И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: “Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?”
Това е слово Господне.