3ptMD

Петък
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Той беше презрян, * мъж на скърби и изпитал недъзи.
Псалм 21 (22)
Страстите на Праведника и изслушването на Неговите молитви
Исус извика с висок глас: Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил? (Мат. 27:46)

І
Боже мой, Боже мой! чуй ме; защо си ме оставил? *
Далеч са от спасението ми думите на моя вик.

Боже мой! викам денем – и Ти не чуваш, *
и нощем – и няма за мене мира.

Но Ти, Светий, *
живееш посред славословията на Израил.

На Тебе се уповаваха отците ни; *
уповаваха се и Ти ги избавяше;

към Тебе викаха и биваха спасявани; *
на Тебе се уповаваха и се не посрамяха.

Аз пък съм червей, а не човек, *
гавра за човеците и презрение у народа.

Всички, които ме виждат, ругаят ми се; *
клатейки глава, думат с уста:

“Той се уповаваше на Господа, нека Го избави, *
нека Го спаси, ако Му е угоден”.

Но Ти ме извади из утробата, *
вложи в мене упование още в майчините ми гърди.

Още от утроба на Тебе съм оставен; *
от утроба майчина ми Ти си мой Бог.

Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо, *
а помощник няма.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Той беше презрян, / мъж на скърби и изпитал недъзи.

Ант. 2. Делят помежду си дрехите на Исуса * и за одеждата Му хвърлят жребие.
ІІ
Множество телци ме обиколиха; *
тлъсти бикове васански ме окръжиха,

разтвориха уста против мене като лъв, *
който е гладен за плячка и рика.

Аз се разлях като вода; *
всичките ми кости се разглобиха;

сърцето ми стана като восък, *
разтопи се в моята вътрешност.

Силата ми изсъхна като чиреп; +
езикът ми прилепна о небцето, *
и Ти ме сведе до смъртна пръст.

Защото псета ме окръжиха, *
сбирщина злосторници ме обиколи,

пробиха ми ръце и нозе. *
Можеше да се изброят всичките ми кости,

а те гледат и си правят зрелище от мене; +
делят помежду си дрехите ми *
и за одеждата ми хвърлят жребие.

Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене; *
Сило моя! побързай ми на помощ;

избави от меч живота ми, *
и от псета – самотната ми душа;

спаси ме от устата на лъва, *
и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме.

Ще възвестявам Твоето име на братята си, *
сред събранието ще Те хваля.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Делят помежду си дрехите на Исуса / и за одеждата Му хвърлят жребие.

Ант. 3. Ще се поклонят пред Господа * всички земни народи.
ІІІ
Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го. +
Цяло семе Яковово, прослави Го. *
Да благоговее пред Него цяло семе Израилево,

защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия,+

не скри от него лицето Си, а го чу, когато тоя викна към Него.
За Тебе е хвалата ми във великото събрание; *
ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него.

Да ядат бедните и се насищат, +
да хвалят Господа ония, които Го търсят; *
да живеят сърцата ви навеки!

Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, *
и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена,

защото царството е на Господа, *
и Той е Владетел над народите.

Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята; *
пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта
и не могат да опазят живота си.

Потомството ми ще Му служи *
и ще се нарича Господне навеки;

ще дойдат и ще възвестяват на човеците, +
които ще се родят, правдата Му, *
ще разказват това, що Господ е сторил.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ще се поклонят пред Господа / всички земни народи.

Четене ( Рим. 3:21 – 22а)
Сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците.
Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи.

В. Господните повеления са праведни – веселят сърцето.
Вс. Господнята заповед е светла – просветлява очите.

Молитва
Господи Исусе Христе, + по целия свят настана тъмнина по пладне, когато като невинен
Агнец, позволи да бъдеш прикован на кръста за нашите грехове, * давай ни
винаги светлината, която сочи пътя към вечния живот. Който живееш и царуваш во веки веков.