3srN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Господи, Създателю
на небето и земята,
Зора неугасима,
Ден светъл, необятен.
Даряваш изморените
с почивка за сърцата.
Дори в съня лекуваш
Ти раните в душата.
Когато мрак се спусне
върху хората в града –
няма да гасне вярата
в душите ще грее звезда.
Теб гласът ни да прославя,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето да възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псаломодия
Ант.1 Онзи, който сее със сълзи, ще жъне с радост!
Псалм 125
Когато Господ връщаше сионските пленници, *
ние като че ли сънувахме.
Тогава устата ни бяха пълни с веселие, *
а езикът ни – с песен.
Тогава между народите се говореше: *
„Велико нещо извърши Господ над тях!“
Велико нещо извърши Господ над нас – *
ние се радвахме.
Върни, Господи, нашите пленници *
като потоците на юг.
Онези, които са сели със сълзи, *
ще жънат с радост.
Онзи, който с плач е носил семе, †
с радост ще се върне, *
носейки своите снопи.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Онзи, който сее със сълзи, ще жъне с радост!
Ант. 2 Господ съзижда дома ни и пази града ни!
Псалм 126
Ако Господ не съзида къщата, *
напразно ще се трудят строителите ѝ,
ако Господ не опази града, *
напразно ще бди стражата.
Напразно вие ставате рано, седите до късно, †
ядете хляба на скръбта, *
когато Той на Своя възлюбен дава сън.
Ето, наследие от Господ са децата, *
награда от Него е плодът на утробата.
Онова, което са стрелите в ръката на силния, *
същото са младите синове.
Блажен е човекът, който е напълнил стрелника си с тях! †
Те няма да се засрамят, *
когато ще говорят с враговете при портите.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ съзижда дома ни и пази града ни!
Ант. 3 Роден преди всички създания, Христос е пръв във всичко!
Кантик Кол. 1, 3. 12-20
Благодарим на Бога *
и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Който ни направи способни да участваме *
в наследството на светиите в светлината.
Избави ни от властта на мрака, *
и ни пресели в Царството на възлюбения Си Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Той е образ на невидимия Бог, *
роден преди всяко създание,
защото чрез Него е сътворено всичко онова, †
което е на небесата и на земята, видимо и невидимо, *
било началства, било престоли, било господства, било власти.
Той е глава на тялото, което е Църквата, †
Той е началото, първороден между мъртвите, *
за да има във всичко първенство.
Защото в Него благоволи Отец да обитава цялата пълнота *
и чрез Него да помири със Себе си всичко,
било земно, било небесно, †
като го умиротвори чрез Него, *
с Кръвта пролята на кръста.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Роден преди всички създания, Христос е пръв във всичко!
Кратко четиво Еф. 3, 20-21
На Онзи, Който може, според действащата в нас сила, да извърши несравнимо повече от всичко, което просим или каквото помислим. На Него нека бъде слава в Църквата чрез Христос Исус във всички родове, във вечните векове! Амин!
Кратки възгласи
Н. Изкупи ме, Господи, * смили се над мен!
Изкупи ме, Господи, * смили се над мен!
В. Не позволявай да се погуби душата ми, когато съм сред грешници –
* смили се над мен!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Изкупи ме, Господи, * смили се над мен!
Ант. Господ извърши в мен велики дела и свято е името Му!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ извърши в мен велики дела и свято е името Му!
Просби
Нека въздигнем нашата молитва към Бога Отец, Който изпрати Своя Единороден Син като пример и Спасител на народа Си. Затова нека кажем:
Стори, Господи, Твоят народ винаги да Те хвали!
Благодарим Ти, затова че сме първи в спасителното Ти дело
– и ни призова да участваме в славата на нашия Господ Исус Христос.
Стори всички, които се уповават на Твоето свято име, да бъдат единодушни в Словото на Твоята истина,
– а Твоята любов винаги да ги разпалва.
Създателю на вселената, Чийто Син желае да работи чрез хората и техните ръце,
– спомни си за работещите, които с пот на челото си изкарват прехраната си.
Спомни си за посветените на служението на ближните,
– стори така, че несполуката или непризнателността да не ги отклонява никога от намеренията им.
Дари на нашите покойници милосърдието Си,
– не допускай да бъдат предадени в ръцете на злия дух.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, нека се издигне към Теб гласът на Твоята Църква. Стори, молим Те, освободена от робството на греха, Тя да живее спокойно под Твоето покровителство, за да Ти служи с любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!