4NW01

IV Пасхална седмица – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
И тъй Бог даде и на езичниците
покаяние, за да имат живот.
Четене от деянията на Апостолите.                      11,1-18
В онези дни:
Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим обрязаните му натякваха, думайки: „Ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях.” А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки:
„Аз бях в град Иопия и, като се молех, унесох се и видях видение: слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене. Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни, зверове, влечуги и птици небесни.
И чух глас, който ми думаше: „Стани, Петре, заколи и яж! „Пък аз казах: „Не, господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми.” А глас от небето повторно ми продума: „Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.” Това стана на три пъти и пак се дигна всичко на небето.
И ето, тоз час, трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене. А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек. Той ни разказа, как видял в къщата си Ангел, който застанал и му рекъл:
„Прати в Иопия човеци и повикай Симон, наречен Петър; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.”
И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше: „Иван кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий”. Ако, прочее Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярваха в Господа Исуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи на Бога?”
Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: „И тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 41,2-3; Пс 42,3.4 (О: Срв Пс 41,3а)
Душата ми жадува за Тебе, живия Бог. или: Алилуя.
Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.
Душата ми жадува за Бога, Бога живия: кога ще дойда и ще се ява пред лицето Божие? 
Душата ми жадува за Тебе, живия Бог.
Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и да ме доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища. 
Душата ми жадува за Тебе, живия Бог.
И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта ми. На гусли ще Те славя, Боже, Боже мой. 
Душата ми жадува за Тебе, живия Бог.
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм вратата на овците.
Четене от светото Евангелие според Иван.         10,1-10
В онова време: Исус каза:
„Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник; а който влиза през вратата, пастир е на овците. На него вратарят отваря, и овците слушат гласа му, а той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях; а овците вървят подире му, понеже познават гласа му; подир чужди човек не вървят, а бягат от него понеже гласа на чуждите не познават.”
Тая притча им каза Исус; но те не разбраха, за какво им говореше.
Тогава Исус пак им рече: „Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха. Аз съм врата. Който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие.”
Това е слово Господне.
или в година А, когато това Евангелие се е чело в предишната Неделя.
Добрият пастир полага
душата си за овците си.
Четене от светото Евангелие според Иван.         10,11-18
В онова време: Исус каза:
„Аз съм добрият Пастир. Добрият Пастир полага душата си за овците си. А наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците.
Аз съм добрият Пастир и познавам Моите си и Моите Ме познават, както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца и душата си полагам за овците си. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир.
Затова Ме обича Отец, защото Аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми я отнима, но Аз сам от себе си я давам. Имам власт, да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си.”
Това е слово Господне.