4NW02

IV Пасхална седмица – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Говореха и на елините,
и благовестяха Господа Исуса.
Четене от деянията на Апостолите.                      11,19-26
В онези дни:
А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефан, стигнаха до Финикия и Кипър и Атиохия, и никому не проповядваха словото, освен на Юдеи. Имаше някои от тях Киприяни и Киринейци, които, като влязоха в Антиохия, говореха на Елините и благовестяха Господа Исуса. И ръката Господня беше с тях; и голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа.
Дойде слух за това до иерусалимската църква, и изпратиха Варнава да отиде в Анитохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа; защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.
Тогаз Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бяха наречени „Християни.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 86,1-3.4-5.6-7 (О: Пс 116,1а)
Хвалете Господа, всички народи
Основите Му са на свети планини;
Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Град божий, славни работи се разгласят за тебе. 
Хвалете Господа, всички народи,
Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав и Вавилон; ето Филистимци и Тир с Етиопия, ще кажат – еди-кой си се там роди. А за Сион ще кажат: „Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи.
Хвалете Господа, всички народи,
Кога се преброяват народите, Господ ще напише: „Еди-кой си се роди там.”
И които пеят и които свирят, повтарят: „Всичките ми извори са в тебе.” 
Хвалете Господа, всички народи,
АЛИЛЯ         Ив 10,27
* Алилуя.* Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те Ме следват.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз и Отец сме едно.
Четене от светото Евангелие според Иван.         10,22-30
И настана тогава в Йерусалим празник Обновение, и зима беше. И ходеше Исус в храма, притвора Соломонов. Тогава Юдеите го заобиколиха и му казваха: „До кога ще измъчваш душите ни? Ако си Ти Христос кажи ни открито.”
Исус им отговори: „Казах ви, ала не вярвате; делата, които Аз върша в името на Моя Отец, те свидетелствуват за Мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци.
Моите овци слушат гласа ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми; и Аз им давам живот вечен, и никой не ще ги грабне от ръката Ми.
Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми. Аз и Отец едно сме.”
Това е слово Господне.