4NW03

IV Пасхална седмица – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отделете ми Савел и Варнава.
Четене от деянията на Апостолите.                      12,24-13,5а
В онези дни: Словото Божие растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Йерусалим, в Антиохия, като взеха със себе си Иван, наречен Марко.
В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луций киринеец, Манахил, съвъзпитаник на Ирод, четвъртовластника, и Савел. Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: „Отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.
И тъй, изпратени от Дух Свети, те влязоха в Селевкия, а оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха словото Божие в Юдейските синагоги. А имаха и Иван за прислужник.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.5.6-и 8 (О: 4)
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи
Боже, бъде милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи
Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената.
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог и да се убоят от Него всички земни краища.
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя.* Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме по­следва, ще има светлината на живота. *Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз светлината дойдох в света.
Четене от светото Евангелие според Иван.         12,44-50
В онова време: Исус издигна глас и рече:
„Който вярва в Мене, не в Мене вярва, а в Оня, който Ме е пратил. И който вижда Мене, вижда Оня, който Ме е пратил.
Аз светлината дойдох в света, та всеки вярващ в Мене да не остане в тъмнина. И ако някой чуе думите Ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света.
Който отхвърля Мене и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, който Ме прати, Той Ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че Неговата заповед е живот вечен. И тъй, което Аз говоря, говоря го тъй, както Ми е казал Отец.”
Това е слово Господне.