4NW03

IV Пасхална седмица

Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 12,24-13,5а

Отделете ми Савел и Варнава.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В онези дни: Словото Божие растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Йерусалим, в Антиохия, като взеха със себе си Иван, наречен Марко. В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луций киринеец, Манахил, съвъзпитаник на Ирод, четвъртовластника, и Савел. Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: „Отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Дух Свети, те влязоха в Селевкия, а оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха словото Божие в Юдейските синагоги. А имаха и Иван за прислужник.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.5.6-и 8 (О: 4)

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи

Боже, бъде милостив към нас и ни благослови;
осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път,
у всички народи Твоето спасение.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи

Да се веселят и да се радват племената,
защото Ти съдиш народите справедливо,
и на земята управляваш племената.
Да Те възхвалят всички народи.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи

Да Те възхвалят народите, Боже,
да Те възхвалят всички народи.
Да ни благослови Бог,
и да се убоят от Него всички земни краища.

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи


АЛИЛУЯ 
Йоан 8,12


R: Алилуя, Алилуя

Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме по­следва, ще има светлината на живота.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 12,44-50

Аз светлината дойдох в света.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус издигна глас и рече: „Който вярва в Мене, не в Мене вярва, а в Оня, който Ме е пратил. И който вижда Мене, вижда Оня, който Ме е пратил. Аз светлината дойдох в света, та всеки вярващ в Мене да не остане в тъмнина. И ако някой чуе думите Ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света. Който отхвърля Мене и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, който Ме прати, Той Ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че Неговата заповед е живот вечен. И тъй, което Аз говоря, говоря го тъй, както Ми е казал Отец.”

Това е слово Господне.