4NW04

IV Пасхална седмица – Четвъртък
ПЪРВО ЧЕТИВО
От Давидовото потомство
Бог въздигна Спасителя Исуса.
Четене от деянията на Апостолите.                      13,13-25
Като отплуваха от Пафос, Павел и ония, които бяха с него, стигнаха в Пергия Памфилийска. Но Иван се отдели от тях и се върна в Йерусалим.
А те, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска, и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. След четенето на Закона и пророците, началниците на синагогата проводиха да им кажат: „Мъже братя, ако има у вас слово за утеха към народа, говорете.”
Павел, като стана и даде знак с ръка, каза: „Мъже израилтяни и вие, които се боите от Бога! Послушайте! Бог на израилския народ избра отците ни; тия люде Той въздигна през пребиваването им в Египетската земя, и с висока мишца ги изведе из нея, около четирийсет години време ги храни в пустинята. И като изтреби седем народа в земята Ханаанска, раздели между тях по жребие земята им; а след това около четиристотин и петдесет години им дава съдии до пророк Самуил.
После поискаха цар, и Бог им даде Саул, Кисов син, мъж от Вениаминово коляно, за през четирийсет години. Като отхвърли тоя, въздигна им за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: „Намерих мъж по сърцето Си, Давид, сина Иесеев, който ще изпълни всичките Ми искания.”
От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна на Израил Спасителя Исуса, след като Иван пред „появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: „За кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, иде след мене Оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,2-3.21-22.25 и 27 (О: Срв 2а)
Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам
Милостите Господни вечно ще възпявам от род в род ще разгласям с уста Твоята истина.
Защото казвам: „На веки е основана милостта”,
на небесата Ти утвърди Твоята истина. 
Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам
Намерих своя слуга Давид; със светия си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.
Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам
Той ще ме нарича: Ти Си Мой Отец, мой Бог и твърдина на моето
спасение. 
Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам
АЛИЛУЯ.      Откр. 1,5ав
* Алилуя. * Исусе Христе, ти си верният свидетел, първородният измежду мъртвите; Ти ни възлюби и изми от нашите грехове чрез собствената си кръв. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 Който приема изпратения
от Мене, той мене приема.
Четене от светото Евангелие според Иван.         13,16-20
След като Исус уми нозете на учениците, каза им:
„Истина, истина ви казвам: няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от Оня, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате.
Не за всички ви говоря: Аз зная, кои съм избрал. Но да се сбъдне Писанието: „Който с Мене яде хляб, дигна против Мене петата си”. Отсега ви казвам, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате, че съм Аз.
Истина, истина ви казвам: Който приема, когото Аз пратя, Мене приема: а който приема Мене, приема Оня, Който Ме е пратил.
Това е слово Господне.