4NWP-b

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Гневът и милосърдието Господни
се проявяват чрез изгнанието
и освобождението на народа.
Четене из втората книга Летописи.          36, 14-16, 19-23
В онези дни:
Всички началници над свещениците и над народа грешеха много, подражавайки всички гнусотии на езичниците, и мърсеха дома на Господа, който Той бе осветил в Йерусалим. Господ, Бог на техните отци, им пращаше свои посланици още от ранно утро, защото съжаляваше своя народ и своето жилище. Но те се подиграваха с пратените от Бога и нехаеха за думите Му, гавреха се с пророците Му, докле гневът на Господа не падна върху народа Му, та нямаше за него спасение.
Изгориха Божия дом, събориха стените на Йерусалим и всичките му палати с огън изгориха и всичките му драгоценности изтребиха. И избавените от меч Навуходоносор пресели във Вавилон и те бяха роби нему и на синовете му, до възцаряването на персийския цар, докато, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Иеремия, земята не отпразнува своите съботи. През всички дни на запустението си тя съботничеше, дакато се изпълниха седемдесет години.
А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Иеремия, Господ подбуди духа на Кир, персийския цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено, и да кажат: „Това казва Кир, цар персийски: Господ, Бог небесен, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Йерусалим, в Юдея. Който между вас е от целия Негов народ, Господ, Неговият Бог да бъде с него, и нека той иде там.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 136, 1-2. 3. 4-5.6 (О: 6а)
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
При реките вавилонски – там седехме и плачехме, кога си спомняхме за Сион.
На върбите, всред Вавилон, окачихме нашите арфи.
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
Там нашите пленители искаха от нас песни,
и нашите притеснители – веселие: „Попейте ни песни сионски.”
Как да пеем Господня песен на чужда земя?
Ако те забравя, Иерусалиме, Нека ме забрави десницата ми.
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня, ако не поставя
Йерусалим начало на моето веселие.
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
ВТОРО ЧЕТИВО
Мъртви поради престъпленията,
по благодат сте спасени.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.      2,4-10
Братя:
Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа, по чиято благодат сте спасени, и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса.
Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас -Божий дар е; не е от дела, за да не би някой да се похвали. Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Ив 3,16
Бог така обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог проводи Сина, за да бъде светът спасен чрез Него.
Четене от светото Евангелие според Иван.          3, 14-21
В онова време: Исус каза на Никодим:
„Както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.
Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий.
Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.”
Това е слово Господне.