4NZ-b

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз ще им издигна пророк и ще
вложа думите Си в устата му.
Четене из книгата Второзаконие.  18,15-20
Говори Мойсей на народа, думайки:
„Господ, Бог твой, ще ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя; като мене – Него слушайте – понеже ти моли Господа, твоя Бог, при Хорив в деня на събранието, думайки: „Да не чуя занапред гласа на Господа, моя Бог, и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра.”
И рече ми Господ: „Добро е това, що се казали” – Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата му, и той ще говори всичко, що Аз му заповядам.
А който не послужа думите Ми, които той ще говори от Мое име, от него ще диря сметка. Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк ще бъде погубен.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)
О, да бяхте сега послушали гласа Господен: „Не ожесточавайте сърцето си”.
Дойдете да запеем на Господа; и да възкликнем към Бога, нашето спасение.
Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към него.
О, да бяхте сега послушали гласа Господен: „Не ожесточавайте сърцето си”.
Дойдете да се поклоним и да припаднем, да приклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце.
О, да бяхте сега послушали гласа Господен: „Не ожесточавайте сърцето си”.
O, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си,
както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.
О, да бяхте сега послушали гласа Господен: „Не ожесточавайте сърцето си”.
ВТОРО ЧЕТИВО
Девицата се грижи за Господни работи,
за да стане света.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           7,32-35
Братя,
Аз искам вие да бъдете без грижи.
Нежененият се грижи за Господни работи – как да угоди на Господа; а жененият се грижи за световни работи – как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица: Неомъжената се грижи за Господни работи – как да угоди на Господа, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи – как да угоди на мъжа си.
Говоря ви това за ваша полза; не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене на Господа безпрепятствено.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,16
* Алилуя. * Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна на смъртна сянка, изгря светлина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Поучаваше ги като такъв, който има власт.
Четене от светото Евангелие според Марко.       1,21-28
В град Капернаум, в една събота Той влезе в синагогата, и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.
Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий”.
Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез из него!” Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.
И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповяда, и те Му се покоряват?” И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.
Това е слово Господне.