4NZ01.2

Понеделник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да бягаме от лицето на Авесалом.
Оставете Семей да злослови според заповедта Господня.
Четене из втората книга на Самуил.          15,13-14; 16,5—1 За
В онези дни:
Дойде вестител при Давид и каза: „Сърцето на израилтяните се обърна към Авесалом.” И каза Давид на всичките си слуги, които бяха при него в Йерусалим: „Ставайте да бягаме, защото за нас няма избава от Авесалом; бързайте да излезем, да не ни завари и залови, да не ни навлече зло и да не изтреби с меч града.”
И Давид тръгна към Елеонската планина, вървеше и плачеше; главата му бе покрита, и той вървеше бос; и всички люде, които бяха с него, покриха всички главата си, вървеха и плачеха.
Когато цар Давид стигна до Бахурим, ето, оттам излезе един човек от рода на Сауловия дом, на име Семей, син на Гора. Той вървеше и злословеше, и хвърляше камъни върху Давид и върху всички цареви слуги. А всички люде и всички храбри бяха отдясно и отляво на царя.
Като го злословеше, Семей думаше тъй: „Махай се, махай се, убийцо и беззаконнико! Господ обърна против тебе всичката кръв на дома на Саул, вместо когото ти се възцари, и Господ предаде царството в ръцете на сина ти Авесалом; и ето, ти си в неволя, понеже си кръвопиец.”
Тогава Авеса, Саруев син, каза на царя: „Защо това мъртво псе злослови господаря ми царя? Ще ида и ще му сваля главата.”
Царят каза: „Какво ни е мене и вам, Саруеви синове? Оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал да злослови Давида. А кой може да каже: Защо правиш тъй?” И Давид каза на Авеса и на всичките си слуги: „Когато син ми, който е излязъл от моите чресла, търси душата ми, толкоз повече един син на вениаминец; оставете то, нека злослови, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми, и ще ми въздаде Господ добро за днешното му злословие.”
И вървеше Давид и людете му по пътя с него.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3,2-3.4-5.6-7 (О: 7а)
Стани, Господи, спаси ме.
Господи, колко се умножиха враговете ми? Мнозина въстават против мене.
мнозина казват на душата „За него спасение няма в Бога”. 
Стани, Господи, спаси ме.
Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата
ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. 
Стани, Господи, спаси ме.
Лягам, спя, и ставам, защото Господ ме закриля.
няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой. 
Стани, Господи, спаси ме.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Излез, нечисти дух, от човека.
Четене от светото Евангелие според Марко.        5,1-20
В онова време:
И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска. И когато Исус излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечисти дух; той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и ни­кой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни.
И като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони. И като извика с висок глас, каза: „Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!” Защото Исус бе му казал: „Излез ти, дух нечисти, от човека!” И го попита:”Как ти е името?” А той отговори и рече: „Легион ми е името, понеже ние сме много.” И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.
А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове Го молеха и казваха: „Прати ни в свините, за да влезем в тях”. Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди, и се издавиха в морето.
А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който по-рано беше бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, ко­ито бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.
И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него. Но Исус му не позволи, а каза: „Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.” И отиде, и начена да разправя по Десетоградие, какво му стори Исус; и всички се чудеха.
Това е слово Господне.