4NZ02.1

Вторник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нека с търпение изминем предстоящето нам поприще.
Четене от посланието до евреите. 12, 1-4
Братя:
Ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата – Исуса, който, заради предстоящата Нему радост, претърпя кръст, като презре срама, и седна отдясно на престола Божий.
Помислете, прочее, за Онзи, който претърпя от грешниците такова над Себе си поругание, та да ви не дотегне, и да не отпаднете душевно. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
21,26в-27.28 и 30.31-32 (О: 27в)
Ще Те хвалят, Господи, които Те търсят.
Ще изпълня оброците си пред онези, които се боят от Него.
Ще ядат бедните и ще се наситят, и ще хвалят Господа онези, които
Го търсят; „Да живеят сърцата им на веки”.
Ще Те хвалят, Господи, които Те търсят.
Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и
ще се поклонят пред Тебе всички езически племена.
Пред Него ще се поклонят всички, които слизат в пръстта; и не могат
да опазят живота си.
Ще Те хвалят, Господи, които Те търсят.
Душата ми ще живее за Него, и потомството ми ще Му служи. Ще възвестят за Господа на човеците, които ще се родят, и правдата Му на бъдещето поклонение: „Това е сторил Господ”.
Ще Те хвалят, Господи, които Те търсят.
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
* Алилуя. * Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите болести. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Момиче, тебе казвам, стани!
Четене от светото Евангелие според Марко.        5,21-43
В онова време:
Когато Исус премина пак с кораб на отсрещния бряг, при Него се събра много народ. И Той беше край морето. И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда, пада пред нозете Му; и Го моли много, думайки: „Щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху й ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива.” Исус тръгна с него. Подире Му вървеше множество народ, и Го притискаха.
Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква помощ, а беше й станало още по-зле, като чу за Исуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му. Защото думаше си: „Ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея.” И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си. че е изцерена от болестта.
А в това време Исус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: „Кой се допря до дрехите Ми?” Учениците Му казаха: „Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: Кой се допря до Мене? „Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: „Дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.”
Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: „Дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?” Но Исус, щом ту тия думи, казва на началника на синагогата: „Не бой се, само вярвай.” И никому не позволи да върви след Него, освен на Петър, Яков и Иван, брат Яковов.
Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: „Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.” А те Му се смееха.
Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: „Талита куми, което означава: „Момиче, тебе казвам, стани!” Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години; и се смаяха твърде много. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.
Това е слово Господне.