4NZ03.2

Сряда – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, аз съгреших, пренебрегвайки народа;
но тия овци, какво са сторили?
Четене из втората книга на Самуил.          24,2.9-17
В онези дни:
Цар Давид каза на началника Иоав: “Обиколи всички колена Израилеви от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная, колко народ има.” Иоав подаде на царя списъка за народното преброяване; и излезе, че израилтяни имаше осемстотин хиляди мъже силни, способни за война, а юдеи – петстотин хиляди.
И след като Давид преброи народа, трепна му сърцето. И каза Давид на Господа: “Тежко съгреших, дето постъпих тъй; и сега моля Ти се, Господи, прости греха на Твоя раб, защото аз постъпих твърде неразумно.” Когато Давид стана на другия ден сутринта, биде слово Господне към пророк Гад, Давидов ясновидец.” “Иди и кажи на Давид: Тъй говори Господ: Три наказания ти предлагам; избери от тях едно, което да се изпълни над тебе.”
И дойде Гад при Давид, обади му и му каза: “Избери си, глад ли да бъде в земята ти седем години, или три месеца да бягаш от неприятелите си, и те да те гонят, или пък три дни да върлува мор по твоята земя? Сега размисли и реши, какво да отговоря на Онзи, който ме е пратил.” Давид отговори на Гад: “Много ми е тежко; но нека падна в ръцете на Господа, защото е голямо Неговото милосърдие; само да не падна в човешки ръце.”
И напрати Господ мор върху израилтяните от сутрината до определеното време; и умряха от народа, от Дан до Вирсавия, седемдесет хиляди души.
И Ангел Господен простре ръката си над Йерусалим, за да го опустоши; но Господ се разкая за злото и каза на Агела, който поразяваше народа: “Стига; сега спусни ръката си.” А Божият Ангел беше тогава при хармана на иевусееца Ория.
Когато Давид видя Ангела, който поразяваше народа, каза на Господа, думайки: “Ето, аз съгреших, аз (пастирят) постъпих беззаконно; но тези овци, какво са сторили? Нека, прочее, твоята ръка се обърне против мене и против бащиния ми дом.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.6.7. (О: Срв. 5с)
Прости ми, Господи, вината на греха ми.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени в грях и в чийто дух няма лукавство. 
Прости ми, Господи, вината на греха ми.
Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах: “Ще изповядам на Господа моите престъпления”. И Ти сне от мене вината на греха ми. 
Прости ми, Господи, вината на греха ми.
Затова всеки праведник ще Ти се помоли о-време. И тогава разливът от многото води няма да го настигне. 
Прости ми, Господи, вината на греха ми.
Ти си моя закрила, Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление. 
Прости ми, Господи, вината на греха ми.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; И Аз ги по­знавам и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Пророк не бива без почит, освен в отечеството си.
Четене от светото Евангелие според Марко.        6,1-6
В онова време:
Исус дойде в отечеството си; а учениците Му Го следваха. Като настана събота, Той захвана да поучава в синагогата; и мнозина, които слушаха, с учудване говореха: “Откъде у Него това?” Каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И не са ли тук между нас сестрите Му?” И паднаха в съблазън поради Него.
А Исус им казваше: “Пророк не бива без почит, освен в отечество­то си, между сродници и у дома си.”
И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше.
Това е слово Господне.