4ponN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Творецо необятен,
Ти, на мощните вълни,
сочиш хода и предела
в хармонични далнини.
Ти по сухите места,
и изнурените полета,
сипеш влагата спасителна
от реки и от морета.
Напои верните, Исусе,
вяра в тях ще затрепти
с животворящите реки,
чийто извор чист си Ти.
Всемогъщи Отче, чуй ни,
Ти, Царуващият вечно,
с Единородния Твой Син,
със Светия Дух, сърдечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Уповавам се на Господ, Чиято милост е вечна!
Псалм 135, 1-9
Славете Господ, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.
Славете Бога на боговете, *
защото милостта Му е вечна.
Славете Господ на господарите, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който едничък върши велики чудеса, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който премъдро сътвори небесата, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който утвърди земята върху водите, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който сътвори великите светила, *
защото милостта Му е вечна;
слънцето – да управлява деня, *
защото милостта Му е вечна;
луната и звездите – да управляват нощта, *
защото милостта Му е вечна.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Уповавам се на Господ, Чиято милост е вечна!
Ант. 2 Велики и чудни са делата Ти, Господи Боже всемогъщи!
Псалм 135, 10-26
Онзи, Който порази Египет в неговите първородни, *
защото милостта Му е вечна,
и изведе Израил сред него, *
защото милостта Му е вечна;
с крепка ръка и простряна десница, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който раздели Червено море, *
защото милостта Му е вечна,
и преведе през него Израил, *
защото милостта Му е вечна.
Хвърли фараона с войската му в Червено море, *
защото милостта Му е вечна.
Преведе Своя народ през пустинята, *
защото милостта Му е вечна.
Той порази велики царе, *
защото милостта Му е вечна,
и уби силни царе, *
защото милостта Му е вечна.
Сихон, цар аморейски, *
защото милостта Му е вечна
и Ог, цар васански, *
защото милостта Му е вечна.
Даде земята им за наследие, *
защото милостта Му е вечна,
за наследие на Своя слуга Израил, *
защото милостта Му е вечна.
Онзи, Който си спомни за нас в нашето унижение, *
защото милостта Му е вечна,
и ни избави от враговете ни, *
защото милостта Му е вечна,
дава храна на всяка плът, *
защото милостта Му е вечна.
Славете Бога небесен, *
защото милостта Му е вечна.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Велики и чудни са делата Ти, Господи Боже всемогъщи!
Ант. 3 Бог определи при изпълването на времената всичко небесно и земно да се обедини в Христос!
Катник Еф. 1, 3-10
Благословен да бъде Бог и Отец *
на нашия Господ Исус Христос,
Който ни благослови в Христос *
с всяко духовно благословение от небесата.
Както и ни избра чрез Него *
преди сътворението на света,
за да бъдем свети и непорочни *
пред Него с любов.
Както предопредели да ни осинови за Себе Си †
чрез Исус Христос *
по благоволение на Неговата воля,
за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *
с която Той ни е дарил чрез Своя възлюбен Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му *
и опрощение на греховете.
Според благоволението на Неговата благодат, †
която Той ни дари изобилно *
във всяка премъдрост и разум,
като ни откри тайната на волята Си *
по Своето благоволение,
което отпреди бе положил в Себе Си, *
за да се приложи, когато се изпълнят времената,
обединението в Христос *
на всичко небесно и земно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Бог определи при изпълването на времената всичко небесно и земно да се обедини в Христос!
Кратко четиво 1 Сол. 3, 12-13
Нека Господ да умножи и преумножи във вас любовта един към друг, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в святост пред Бога нашия Отец, при идването на нашия Господ Исус Христос с всичките Му светии.
Кратки възгласи
Н. Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!
Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!
В. Като благоухание се издига пред Твоето лице
* моята молитва!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Нека възлезе към Теб, Господи, * моята молитва!
Ант. Душата ми безкрайно Те величае, Господи, Боже мой!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Душата ми безкрайно Те величае, Господи, Боже мой!
Просби
Исус не отхвърля онези, които се надяват на Него. Нека с тази увереност Го помолим, казвайки:
Боже наш, изслушай молбите ни!
Просветителю наш, нека Църквата отразява винаги Твоята светлина,
– за да проповядва на хората великата милост на тайната на Въплъщението.
Бди над свещениците и над всички църковни служители,
– за да не бъде техният живот в противоречие с онова, което проповядват, и да останат верни в служението си на Теб.
Ти, Който придоби мира в света чрез Кръвта Си,
– отдалечи от нас греха на неразбирателството и бича на войната.
Подпомагай с благодатта Си всички семейства,
– за да изразяват видимо тайната на Твоята Църква.
Освободи нашите покойници от всеки грях,
– за да могат поради милосърдието Ти да отдъхнат сред светиите в небето.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Исусе, остани вечерта с нас, за да можем, вървейки по пътя на живота с горещи сърца и чиста надежда, да Те познаем заедно с нашите ближни чрез Писанието и преломяването на хляба.
Ти, Който живееш и царуваш с Бога Отец, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин!