4sbMD

Събота
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Да ми бъде Твоята ръка на помощ, * защото Твоите заповеди избрах.
Псалм 118 (119):169-176
ХХІІ (Тав)
Радостта от служението на Бога
Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; *
вразуми ме по Твоето слово.

Да дойде молбата ми пред Твоето лице; *
избави ме по Твоето слово.

Устата ми ще произнасят хвала, *
кога ме научиш на Твоите устави.

Езикът ми ще възвести Твоето слово, *
защото всички Твои заповеди са праведни.

Да ми бъде Твоята ръка на помощ, *
защото Твоите заповеди избрах.

Господи, жадувам за Твоето спасение, *
и Твоят закон е моя утеха.

Да живее душата ми и да Те слави, *
и Твоите съдби да ми помогнат.

Заблудих се като загубена овца: +
подири Твоя раб, *
защото не съм забравил Твоите заповеди.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Да ми бъде Твоята ръка на помощ, / защото Твоите заповеди избрах.

Ант. 2. Твоят престол, Боже, * е вечен.
Псалм 44 (45)
Венчанието на царя
Ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. (Мат. 25:6)

І
Из сърцето ми се изля блага дума; +
аз говоря: Моята песен е за Царя; *
езикът ми е перо на бързописец.

Ти си най-прекрасният от синовете човечески; +
благодат се изля от Твоите уста; *
затова Бог Те е благословил навеки.

Препаши на бедро меча Си, о, Силний! *
Препаши се с Твоята слава и красота!

И в това Твое украшение побързай, седни в колесница +
заради истината, красотата и правдата, *
и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.

Остри са Твоите стрели, о, Силний, +
народите ще паднат пред Тебе, *
те са в сърцето на Царевите врагове.

Твоят престол, Боже, е вечен; *
жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

Ти обикна правдата и намрази беззаконието, +
затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост *
повече от Твоите съучастници.

Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; *
из чертози от слонова кост Те веселят.

Царски дъщери са между Твоите почетни; *
застана царица Теб отдясно в офирско злато.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Твоят престол, Боже, / е вечен.

Ант. 3. Видях светия град Йерусалим, нов, * стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.
ІІ
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо *
и забрави твоя народ и дома на баща си.

И силно ще пожелае Царят твоята красота, *
защото Той е твой Господ и ти Му се поклони.

И дъщерята тирска с дарове, *
и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.

Всичката слава на царската дъщеря е вътре: *
нейната дреха е със злато везана;

в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; *
след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,

довеждат ги с веселие и ликуване, *
влизат в Царевия чертог.

Вместо Твоите бащи ще бъдат Твоите синове; *
Ти ще ги туриш князе по цяла земя.

Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; *
затова народите ще Те славят от века до века.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Видях светия град Йерусалим, нов, / стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.

Четене (Рим. 15:5-7)
Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според
учението на Христа Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия
Господ Исус Христос. Затова се приемайте един друг, както и Христос прие вас за слава Божия.

В. Господ благоволи към Своя народ.
Вс. Прославя смирените със спасение.

Молитва
Боже, светъл огън на вечната любов, + стори винаги да горим с Твоята любов * и да Те
обичаме повече от всичко, а ближните – заради Тебе. Чрез Христа, нашия Господ.