4srJ

Сряда
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Нощ, мъгла и тежък мрак.
Ето – влиза светлина.
Спасителят Христос ни идва
и в душите – бъднина.
Слънцето на Правдата
обновява и разпалва
Всемира в очакване.
Душите ни погалва.
С чиста, смирена радост
сред песни и молитви
да посрещнем Господ наш
и душите да литнат.
Спасителю на бедните,
славата на Твоя лик –
нека блести в Новия Свят,
да ни осени във миг. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми! †
Псалм 107
Готово е сърцето ми, Боже, †
готово е сърцето ми. *
† Ще пея и ще Те възпява душата ми.
Събудете се, псалтире и гусло! *
Ще стана рано.
Ще Те славя, Господи, между народите, *
ще Те възпявам между племената,
защото по-високо от небесата е Твоята милост, *
а до облаците – Твоята истина.
Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже! *
Нека бъде Твоята слава над цялата земя,
за да се избавят Твоите възлюбени. *
Спаси ме с Твоята десница и ме изслушай.
Бог казва в Своето светилище: †
„Ще възтържествувам, ще разделя Сихем *
и ще измеря долината на Сукхот.
Мой е Галаад. Мой е Манасий. †
Ефрем е крепост на главата Ми. *
Юда е Мой скиптър.
Моав Ми е умивалник, †
върху Едом ще простра обувката Си, *
над земята Филистимска ще възклицавам.“
Кой ще ме въведе в укрепения град? *
Кой ще ме заведе до Едом?
Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли *
и не излизаш, Боже, с нашите войски?
Дай ни помощ в мъката, *
защото човешката защита е суетна.
С Бога ние ще проявим сила *
и Той ще сломи враговете ни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми!
Ант. 2 Господ ме облече в спасителна одежда – в дрехата на правдата!
Кантик Ис. 61, 10- 62, 5
С радост ще се радвам в Господ, *
душата ми ще се развесели в моя Бог,
защото Той ме облече в спасителна одежда, *
облече ме с дрехата на правдата.
Като на младоженец възложи венец *
и като невяста с накит ме накичи.
Както земята ражда растенията си *
и както градината прави да израства посятото в нея,
така Господ Бог ще прояви правда и слава *
пред всички народи.
Няма да млъкна заради Сион, *
нито ще се успокоя заради Йерусалим,
докато правдата му не изгрее като светлина, *
а спасението му – като запалено светило.
Народите ще видят Твоята правда, *
Всички цape – Твоята слава,
ще се назоват с ново име, *
което устата на Господ ще нарече.
Ще бъдеш венец на слава в ръката на Господ *
и царска корона – върху дланта на твоя Бог.
Няма да те наричат „изоставен“, *
нито земята Ти ще наричат „пустиня“,
а ще те наричат „Мое благоволение към него“, *
земята ти – „омъжена“,
защото Господ благоволи към теб *
и земята Ти се съчетава.
Както момък се съчетава с мома, *
така и синовете ти се съчетават с теб,
както младоженец се радва на невяста, *
така ще се радва за теб твоят Бог.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ ме облече в спасителна одежда – в дрехата на правдата!
Ант. 3 Ще възхвалявам Господ през целия си живот!
Псалм 145
Хвали, душо моя, Господ! †
Ще възхвалявам Господ през целия си живот, *
докато живея, ще пея на моя Бог.
Не се надявайте на князе, *
на син човешки, от когото няма спасение.
Излиза духът му и той се връща в земята си. *
В онзи ден изчезват всички негови помисли.
Блажен е онзи, който има за помощник Бога на Яков *
и чиято надежда е в Господ, неговия Бог,
Който сътвори небето и земята, *
морето и всичко, което е в тях.
Той е винаги верен; †
върши съд над обидени, *
дава хляб на гладни.
Господ освобождава затворници, *
Господ отваря очите на слепи,
Господ изправя прегърбени, *
Господ обича праведни.
Господ пази странниците, †
поддържа сираче и вдовица, *
а пътя на нечестивите проваля.
Господ ще царува вечно, *
Твоя Бог, Сионе, е в род и род.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Ще възхвалявам Господ през целия си живот!
Кратко четиво Втор. 4, 39-40а
Знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог горе на небесата и долу на земята и няма друг, освен Него. Спазвай наредбите и заповедите Му, които сега ти давам.
Кратки възгласи
Н. Ще благославям Господ * във всяко време!
Ще благославям Господ * във всяко време!
В. Неговата хвала е винаги на устата ми –
* във всяко време!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Ще благославям Господ * във всяко време!
Ант. Ще служим на Господ в святост през всички дни на живота си!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Ще служим на Господ в святост през всички дни на живота си!
Просби
Христос – сияние на славата на Отец – ни просветлява със Своето Слово. Нека кажем с любов:
Царю на вечната слава, изслушай ни!
Благословен си Ти – причина и цел на нашата вяра,
– защото ни призова от тъмнината към чудната Си светлина.
Ти, Който отвори очите на слепите и даде слух на глухите,
– излекувай нашето неверие.
Стори да пребъдваме винаги в Твоята любов
– и да не бъдем разделени един от друг.
Дай ни сила в изкушенията, твърдост в изпитанията
– и благодарност в благоденствието.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Спомни си, Господи, за Светия Си Завет, подпечатан с Кръвта на Агнеца. Стори, молим Те, Твоят народ да придобие опрощение на греховете си и непрестанно да напредва към Изкуплението.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!