4WP04

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Четвъртък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отмени погубването на твоя народ.
Четене из книгата Изход.    32, 7-14
В онези дни:
Рече Господ на Мойсей: „Побързай да слезеш от тука, защото твоят народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати. Скоро се отклониха от пътя, който им Аз заповядах, и си направиха излян телец и му се поклониха и принесоха му жертва и казаха: „Ето, Израиле, твоят Бог, който те изведе от египетската земя!”
И пак каза Господ на Мойсей: „Аз виждам тоя народ, и ето, той е народ твърдоглав; и тъй, остави Ме, да се разпали гневът Ми против тях, и ще ги изтребя, и ще произведа многоброен народ от тебе.”
Но Мойсей взе да моли Господа, своя Бог, и каза: „Да се не разпалва, Господи, гнева Ти против Твоя народ, който Ти изведе от Египетската земя с велика сила и с твърда ръка, за да не кажат Египтяни: за зло ги изведе той, за да ги убие в планините и да ги изтреби от лицето на земята; отвърни разпаления си гняв и отмени погубването на Твоя народ.
Спомни си за Авраам, Исаак и Израиля, твои раби, на които Ти се клел в Себе Си, като каза: Ще умножа и преумножа потомството ви колкото небесните звезди, и цялата тая земя, за която говорих, ще дам на потомството ви за вечно владение.”
И отмени Господ злочестината, за която каза: че ще стори на Своя народ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105, 19-20. 21-22.23 (О: 4а)
Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.
Направиха телец на Хорив, и се поклониха на истукана;
и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.
Забравиха Бога, своя Спасител, който извърши велики дела в Египет,
дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.
И щеше да ги изтреби, ако Мойсей, неговият избраник, не бе застанал
пред Него в пролома да отклони яростта Му, та да не ги погуби. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 3,16
Бог така обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в него, има живот вечен.
ЕВАНГЕЛИЕ
Има против вас обвинител,
Мойсей, на когото се вие уповавате.
Четене от светото Евангелие според Иван.         5, 31-47
В онова време: Исус каза на юдеите:
„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско. Има друг, който свидетелствува за Мене, и зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелствува за Мене.
Вие бяхте пратени при Иван, и той засвидетелствува за истината. Но Аз от човек не приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие.
Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Ивановото.
Защото делата, които Ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил. И пратилият Ме Отец Сам засвидетелствува за Мене. А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели; и словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате на Оня, когото Той е пратил.
Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене. Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
От човеци слава не приемам. Но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на Моя Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единия Бог, не търсите?
Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отца: има против вас обвинител, Мойсей, на когото се вие уповавате. Защото, ако да бяхте вярвали на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на Моите думи?”
Това е слово Господне.