4wtN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Приеми, Вечни Отче,
песента на верните в деня,
който залязва
в пространства безмерни.
Ти, Който от изгрева,
сред небесна светлина,
приканваш да работим
в лозето Ти в ранина.
Щом слънцето залязва –
даваш на отрудени
обещаната награда
в сърцата разбудени.
Дай ни сили, Господи,
разпростри в сърцата мира
на Духа Ти Свят –
да огрей душата.
И Твоята благодат
нека да е висш залог
на радост съвършена
в слава на светии и Бог.
Възхвала, Вечни Отче,
Теб, Сина, * и Дух Свети.
И през всички векове
делото Ти да блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми!
Псалм 136, 1-6
При реките на Вавилон – †
там седяхме и плачехме, *
когато си спомняхме за Сион.
На върбите сред Вавилон, *
окачихме нашите арфи.
Там нашите пленители искаха от нас песни †
и нашите притеснители – веселие: *
„Попейте ни песни сионски“.
Как да пеем песните на Господ на чужда земя? †
Ако те забравя, Йерусалиме, *
нека ме забрави десницата ми.
Нека прилепне езикът ми за небцето, †
ако не те помня, *
ако не поставя Йерусалим начело на моето веселие.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми!
Ант. 2 Боже мой, ще Ти пея пред лика на ангелите!
Псалм 137
Славя Те от все сърце, пея Ти пред ангелите, *
затова че изслуша всички думи на устата ми.
Покланям се пред светия Ти храм *
и славя Твоето име за Твоята милост и истина,
защото Ти възвеличи Словото Си *
по-високо от всяко Твое име.
В деня, когато повиках, ти ме чу, *
всели бодрост в душата ми.
Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, *
когато чуят думите на Твоите уста.
Ще възпяват пътищата на Господ, *
защото е велика славата Му.
Високо е Господ и вижда смирения,
горделивия отдалеч познава.
Ако тръгна сред беди, *
Ти ще ме оживиш,
ще простреш ръка върху яростта на моите врагове *
и Твоята десница ще ме спаси.
Господ ще извърши *
всичко, което е необходимо за мен. Господи,
Твоята милост е вечна,
делата на ръцете Си не изоставяй.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Боже мой, ще Ти пея пред лика на ангелите!
Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме славата и честта!
Кантик Откр. 4, 11;5,9.10.12
Достоен си Ти, Господи, Боже наш, *
да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко *
и по Твоя воля всичко съществува.
Достоен си Ти, Господи, да вземеш книгата *
и да снемеш печатите ѝ,
защото Ти бе заклан †
и със Своята Кръв ни изкупи за Бога *
от всяко коляно и език, народ и племе.
Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, *
и ще царуваме на земята.
Достоен е закланият Агнец, *
да приеме силата и богатството,
премъдростта и могъществото, *
славата и благословението.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме славата и честта!
Кратко четиво Кол. 3, 16
Словото Христово нека се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост. Учете се и се назидавайте един другиго с псалми, славословия и духовни песни, като възпявате Господ в сърцата си с благодарност.
Кратки възгласи
Н. Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие! Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!
В. Празникът в Твоята десница е безкраен
* поради Твоето присъствие!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!
Ант. Стори на нас велики неща, Господи, защото името Ти е свято!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Стори на нас велики неща, Господи, защото името Ти е свято!
Просби
Нека призовем Христос, Който дава сила на Своя народ, и искрено да се помолим:
Изслушай ни, Господи, и винаги ще Те прославяме!
Христе, Ти, Който призова в Истината Твоите верни,
– дай им силна вяра, която да ги подкрепя и в бедите.
Направлявай, Господи, всички управници според сърцето Си,
– предразположи разума им, за да ни водят към мира.
Ти, Който нахрани народа в пустинята,
– научи ни да делим онова, което притежаваме, с лишените от най-необходимото.
Стори управниците да не се грижат само за себе си,
– а и за другите.
Дай на нашите покойници възкресение и Блажен Живот,
– докато дойдеш и се прославиш във всички, които вярват в Теб.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, ние призоваваме Твоята милост, за да можем винаги да я усещаме в нашите сърца, които Те прославят.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!