5NW-a

 V Пасхална неделя – година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Избраха седем мъже, изпълнени с Дух Свети.
Четене от деянията на Апостолите.                      6, 1-7
В онези дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между Елинистите ропот против Евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби.
Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: “Не е добре ние да оставим словото Божие и да се гри­жим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото.”
Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип и Прохор, Никанор, и Тимон, и Пармен и Никола, прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред Апостолите, а те, като се помолиха, сложиха ръце на тях.
И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Йерусалим. И голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,1-2.4-5.18-19 (О: 22)
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме
Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници подобава да славословят.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме
Той обича правда и съд, с милост Господня е пълна земята. Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме
Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме
ВТОРО ЧЕТИВО
Вие сте обаче избран род, царствено свещенство. 
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.2,4-9
Възлюбени:
Като пристъпяте към Господа, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа. Ето защо в Писанието е казано: “Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен; и който вярва в него, няма да се посрами.”
И така, за вас, вярващите, той е драгоценност, а за невярващите -“камък, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла”, и “камък на препъване и камък на съблазън”, о който се те препъват, като се не покоряват на словото; за това са и отредени.
Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оня, който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14,6
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз съм пътят, истината и животът.
Четене от светото Евангелие според Иван.         14,1-12
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога, и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.”
Тома Му рече: “Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?”
Каза му Исус: “Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми; и от сега Го познавате, и видели сте Го.”
Филип Му рече: “Господи, покажи ни Отца, и стига ни.”
Каза Му Исус: “Толкова време съм с вас, и не си ли Ме познал? Филипе, който е видял Мене, видял е и Отца.. И как ти казваш: “Покажи ни Отца?” Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.
Истина, истина ви казвам: “Който вярва в Мене, делата, що аз върша, и Той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.”
Това е слово Господне.