5NW-b

V Пасхална неделя – година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той им разказа, как по пътя видял Господа.
Четене от деянията на Апостолите.                       9,26-31
В онези дни:
Когато Савел пристигна в Йерусалим, залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик.
Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им, как той видял по пътя Господ и че му говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим, и проповядваше открито в името на Господа Исуса. Говореше той също и се препираше с елинистите; а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария, и го препратиха в Тарс.
А църквите по цялата Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утеха на Светия Дух се умножаваха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 21,26в-27.28-30.31-32 (О: 26а)
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание
Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които Го търсят: „Да живеят сърцата ви навеки.” 
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание
Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и
ще се поклонят пред Тебе всички езически племена.
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание
На Него ще се поклонят всички, които спят в земята; Пред Него ще
се поклонят всички, които слизат в пръстта. 
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание
А душата ми ще живее за Него, И потомството ми ще Му служи. Ще разказват за Господа на бъде­щето поколение, и ще възвестяват правдата Му на човеците, които ще се родят: „Това извърши Господ”. 
За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание
ВТОРО ЧЕТИВО
Тази е Неговата заповед, да вярваме и да обичаме.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.    3,18-24
Чеда мои, нека обичаме не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си, защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога, и каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим което е благоугодно пред Него.
А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Христос и да обичаме един другиго, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него; а че Той пребъдва в нас, узнаваме по Духа, който ни е дал.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 15,4.5а
* Алилуя. * Останете в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене той дава много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който пребъдва в Мене и Аз в него,
той дава много плод.
Четене от светото Евангелие според Иван.          15,1-8
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
„Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.
Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в Него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъднете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, та каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод и тогава ще бъдете Мои ученици.”
Това е слово Господне.