5NW01

V Пасхална седмица – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Благовестим ви да се обърнете от тези заблуждения към живия Бог. 
Четене от деянията на Апостолите.                      14,5-17
В онези дни:
Когато в Икония езичниците и Юдеите със своите началници, възбудени, се готвеха да охулят Павел и Варнава и с камъни да ги убият, те, като узнаха, прибягнаха в Ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности; и там благовестяха.
В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, бидейки хром от майчина утроба, седеше и никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше. А Павел, като се вгледа в него и забеляза, че има вяра, да получи изцеление, каза му с висок глас: „На тебе казвам в името на Господа Исуса Христа: Изправи се на нозете си.” И той веднага взе да скача и ходи.
А тълпите народ, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха на ликаонски: „Боговете, в образ човешки, са слезли при нас.” И наричаха Варнава Зевс, а Павел Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето. А жрецът на Зевс, чийто идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа.
Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, виком казвайки: „Мъже, защо това правите?” И ние сме подобострастни вам човеци и ви благовестим, да се обърнете от тия лъжливи богове към живия Бог, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях; който в ми­налите поколения остави всички народи да вървят по своите пътища. Макар че не преставаше да свидетелствува за Себе Си с благодеяния, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена, и изпълняше сърцата ни с храна и веселост.”
И като говореха това, едвам убедиха народа да им не принася жертва.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 113 В. 1-2.3-4.15-16 (О: !)
Не нам, Господи, а на Твоето име дай слава,
Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост и Твоята истина.Защо езичниците да казват: „Де е техният Бог?” 
Не нам, Господи, а на Твоето име дай слава,
Нашият Бог е на небесата, върши всичко, що иска.
Идолите на езичниците са сребро и злато, дело на човешки ръце. 
Не нам, Господи, а на Твоето име дай слава,
Благословени сте вие от Господа, който сътвори небето и земята.
Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки. 
Не нам, Господи, а на Твоето име дай слава,
АЛИЛУЯ       Ив 14,26
* Алилуя. * Свети Дух ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Утешителят, когото Отец ще прати,
ще ви научи на всичко.
Четене от светото Евангелие според Иван.         14,21-26
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
„Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме обича. А който Ме обича, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя сам.”
Юда, не Искариот, Му казва: „Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?”
Исус му отговори и рече: „Ако някой Ме обича, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който не Ме обича, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е мое, а на Отца Ми, който Ме е пратил.”
Това ви казвам, бидейки с вас. А Утешителят Дух Свети, когото Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.”
Това е слово Господне.